Hususi (Yeşil Pasaport) Kimlere Verilir Nasıl Alınır Gerekli Belgeler Nelerdir Nereye Müracaat Edilir?

Hususi (Yeşil Pasaport) Kimlere Verilir Nasıl Alınır Gerekli Belgeler Nelerdir Nereye Müracaat Edilir

Hususi (Yeşil Pasaport) Kimlere Verilir ?

Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına, diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolarda bulunup da hususi damgalı pasaport almaya hakkı olan Devlet memurları ile subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün hususi damgalı pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da hususi pasaport verilir.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı neviden pasaport verilmesi mümkündür.

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.

Emekli/Müstafi hak sahibinin eş ve çocukları hususi damgalı pasaport talebinde bulunuyor ise;
1- Hak sahibinin başvuru esnasında şahsen veya noterce tanzim edilen 18 yaşından küçük çocuklar için muvafakatı ve vekâleti, 18 yaşından büyükler için sadece vekâleti aranılacaktır.
(Hak sahibi kişi emekli veya istifa etmiş ise müracaat anında bizzat bulunması gerekmektedir. Gelmemesi durumunda eş ve çocuk için noterce düzenlenmiş vekalet yazısı vermesi gerekmektedir. (Çocuk için verilen vekalet yazısında; Hususi damgalı pasaport talebinde bulunduğum 25 yaşını tamamlamamış çocuğum/çocuklarımın öğrenci olduğunu, herhangi bir işte çalışmadığını, evli olmadığını beyan edip ayrıca hususi damgalı pasaport hakkımdan yararlanmasına izin veriyorum ibarelerinin olması eş için ise ‘’eşimin hususi damgalı pasaport hakkımdan yararlanmasına izin veriyorum’’) denmesi gerekmektedir.)
Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, velayet sahibi ebeveynin muvafakati aranacaktır.
Anne ve babanın boşanma davasının devam sürecinde kesinleşme şerhi aranmaksızın mahkemece verilen ara karara göre işlem yapılacaktır.
Emekli/Müstafi hak sahibinin vefatı halinde ergin olan çocuklar için muvafakat aranmayacak, ergin olmayan çocuklar için sağ olan ebeveynin ya da yasal temsilcisinin muvafakatı aranılacaktır.
2- Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)
3– Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu” (sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu, ‘’ağır engelli’’ ibareli veya engel oranı ‘’% 50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan’’ sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)
4– 1 (bir) adet biometrik fotoğraf (son altı ay içinde ICAO standartlarında çekilmiş)
5-  T.C. Nüfus Cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi.
6-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi. ( Pasaport defter bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.   Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
Ergin olan çocukların Ebeveynlerinden Yararlanarak Hizmet ve Hususi Pasaport Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar;
1-İş sahibi olmamak
2- Bekar olmak
3-Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak.
4– 25 Yaşını doldurmamış olmak
5- Öğrenci olmak (Öğrenci olduğuna dair okullarından alınmış e-imzalı veya ıslak imzalı veya e-devletten alınmış öğrenci belgesi. (60 gün süreli)
6- Stajyer olarak çalışanlardan Sosyal Güvenlik Kurumundan ıslak imzalı kaşeli mühürlü stajyer olduğunu gösterir belge istenmektedir.
Engelinden Dolayı Sürekli Bakıma Muhtaç Olan Çocukların Ebeveynlerinden Yararlanarak Hizmet ve Hususi Pasaport Alabilmeleri İçin Gerekli Şartlar; 
1-İş sahibi olmamak
2- Bekar olmak
3- Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak
4- Sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu, ‘’ağır engelli’’ ibareli veya engel oranı ‘’% 50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan’’ sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) İçin Nereye ve Nasıl Müracaat Edilir ?

Çalışan Askeri Personel Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) için Kara Net ağında bulunan ”Pasaport İşlemleri” bölümünden müracaatı yapar. Müracaatı onaylanmasına müteakip alacağı başvuru belgesini Garnizon Komutanlığına onaylatır. Onaylı belgesi ile birlikte İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurusunu yaparak Hususi Pasaportunu (Yeşil Pasaport) alabilir

Emekli ve istifa ederek ayrılan Askeri Personel 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 14’üncü maddesine (emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara) istinaden yeniden hususi pasaport çıkartmak veya yenilemek maksadıyla, “Kadro-Derece” konulu yazıyı Kendi Kuvvet Komutanlığı Emeklilik Şube Müdürlüğünden temin ederek ikamet ettiği ildeki “İl Nüfus Müdürlüklerine” başvuru yaparak Hususi Pasaportunu (Yeşil Pasaport) alabilir.

Hususi veya hizmet pasaportların müracaat işlemleri, yurt içinde sadece İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile dış temsilciliklerce yapılmaktadır.

Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

– Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesinin aslı

– 2 adet biyometrik fotoğraf

– Öğrenci belgesi (Yakınları İçin)

– Varsa daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar

– Değerli kâğıt bedeli ödendi dekontu veya makbuzu

– Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi

– Sağlık kurulu raporu (hususi ve hizmet damgalı pasaport hak sahibinin çocukları için sürekli bakıma muhtaç” ibareli sağlık kurulu raporu, “Ağır engelli” ibareli veya engel oranı “%50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan” sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)

– Hususi pasaport talep formu.

– Emeklilik veya Çekilme Sebepleri ile görevinden ayrılanlar için emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge

– Hak sahibinin muvafakat ve vekalet belgesi

Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) Harç ve Defter Ücreti Ne Kadardır ?

Hususi Pasaport için Harç Ücreti alınmamaktadır.  Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) için sadece defter ücreti ödenmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu