Askeri Kanunlarda Önemli Değişiklikler

Askeri Kanunlarda Önemli Değişiklikler

Askeri Kanunlarda Önemli Değişiklikler içeren yasa kanunlaşarak resmi gazetede yayınlandı. Yapılan değişikliklerde, Astsubayların başlangıç derecelerindeki yapılan ayrım gözden kaçmadı. Birçok Astsubay bu duruma tepki gösterirken Temad ve yandaşları durumu halen zafer olarak lanse etmeye çalışıyorlar.

Toplumda intibak yasası olarak bilinen 6656 sayılı kanun 09.01.2016 tarihinde yürürlüğe girerek Astsubay Yüksek Okul emsallerine dengelenmişti.

Geçmiş yıllarda aynı durum Subaylar içinde iki defa hayata geçirilmişti. Önce lise mezunları yüksek okul mezunu dengelemesi ardından da fakülte mezunu dengelemesi yapılarak ayrım olmadan bu haktan herkes faydalandırılmıştı.

Yapılan farklı uygulama neticesinde, her zamanki gibi haklarını tam olarak alamayan, MSB’nin duruma sessiz kalmasını seyretmek zorunda kalan Astsubaylar üzgün.

Öte yandan yapılan kanun değişikliği ile Genel Kurmay Başkanının görev süresi 1 yıllık periyotlar ile 72 yaşına kadar uzatıldı. Bu madde ne anlama geldiğini zaman içerisinde göreceğiz.

Kanun değişikliğinde görevleri nedeni ile Astsubaylık Sınavına girememiş Uzman Erbaşlarımıza yeniden sınava katılma şansı verilerek hak kayıpları önlenmiş.

ASKERÎ CEZA KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7415 Kabul Tarihi: 30/6/2022

MADDE 1- 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun ek 15 inci maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Firar ve izin tecavüzü gibi hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması nedeniyle ifade almayı imkânsız hâle getiren zorunlu hâllerde, ilgilinin ifadesi alınmaz.”

MADDE 2- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 42 nci maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, yükümlü erbaş ve erlerden askerî araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası nedeniyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast veya ağır kusur nedeniyle mahkûm olmaları durumu hariç, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmazlar.”

MADDE 3- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Genelkurmay Başkanının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilir.”

MADDE 4- 926 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ek-VIII sayılı çizelgede” ibaresi “EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellerde” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ek-VIII sayılı cetveldeki” ibaresi “EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellerdeki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 926 sayılı Kanunun 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin birinci paragrafında yer alan “Ek-VIII sayılı cetvelde” ibaresi “EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellerde” şeklinde değiştirilmiş, ikinci paragrafında yer alan “sonraki rütbelerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve rütbe kademeliliklerinin” ibaresi eklenmiş, üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi veya Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellere göre başlangıç kademelerine bir kademe ilave edilerek 9 uncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri takdirde, mezun olduklarına dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilâve edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır.”

“Rütbe terfi veya rütbe kademeliliği sırasında bulunmadıkları hâlde yükseköğrenim intibakı yapılan astsubaylardan maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunanlar, bir üst maaş derecesinin birinci kademesine yükseltilirler.”

MADDE 7- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 49- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte en az iki yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilir.

Lise ve dengi okul mezunlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az iki yıl süreli yükseköğretim bitirenler için bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilerek intibakları yapılır.

Bu kapsamda ilave kademe verilen astsubayların sonraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin ilk kademeleri verilen ilave kademe miktarı kadar fazladır.

Bu maddenin birinci fıkrası, emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak suretiyle, en az iki yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenim tamamlamış astsubaylardan bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır.

Bu madde uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Bu kapsamda emeklilik keseneği veya kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dâhil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunanlar, madde kapsamında yapılan intibaklarla bir üst maaş derecesinin birinci kademesine; birinci derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar birinci derecenin dördüncü kademesine yükseltilirler.

Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 8- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/C maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkilidir.”

MADDE 9- 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunun adı “Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 3225 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kapasiteleri ile asker hastanelerindeki kapasitenin” ibaresi “kapasitelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 3225 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- Bu Kanunda geçen kurum; Harita Genel Müdürlüğü, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Personel Temin Daire Başkanlığı, Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı ile hastane, fabrika, tersane, atölye, dikimevi, ikmal ve bakım merkezi, matbaa, laboratuvar, müze, mehteran ve bando faaliyeti yürütenler ile okul ve üniversite gibi askeri kuruluşları ifade eder.”

MADDE 12- 3225 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Bu Kanun kapsamına giren işletmelere toplam yüz milyon Türk lirası sermaye tahsis olunmuştur.

Tahsis edilen sermaye miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla beş katına kadar artırılabilir.

Döner sermayenin işletmelere tahsisi, tahsis edilen miktarların azaltılıp veya çoğaltılması Millî Savunma Bakanlığınca yapılır.”

MADDE 13- 3225 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Millî Savunma Bakanlığınca yürütülen personel ve askerî öğrenci temin faaliyetleri için oluşturulan komisyonlarda görev yapan diğer kamu kurum ve kuruluşları personeline görev yaptıkları her gün için, (750) gösterge ve ayda en fazla (12.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere döner sermaye gelirlerinden ücret ödenebilir. Ödenecek ücret, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

MADDE 14- 3225 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Milli Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden yapılacak kesintiler ile tahsil edilecek vergiler, gelirlerin dağıtımı ve tahsisi ile bu gelirlerden Üniversitenin rektör dâhil akademik yöneticileri ve genel sekreteri ile sivil ve asker öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler hakkında, (c) ve (h) fıkraları hariç 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Aylıklarını 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre alanların 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre ek ödeme matrahlarının belirlenmesinde, aylıklarını 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre alan aynı akademik unvan ve derecedeki sivil öğretim elemanlarının mali hakları esas alınır.

9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine göre yapılacak ödemenin net tutarı, bu madde uyarınca aynı aya ilişkin yapılacak net ödeme tutarından mahsup edilir.”

MADDE 15- 3225 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Yüz milyon Türk lirasına çıkarılan sermaye tutarı mevcut sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar ile karşılanır.”

MADDE 16- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz iken, 1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki dönemde icra edilen harekât veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlardan istekli olanlar; hizmet yılı hariç aynı bentte belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla, kullanamadıkları sınav haklarını, hâlâ sınav hakkı bulunanlar son sınav hakkının bitimi tarihinden, sınav hakkı bitmiş olanlar ise bu maddenin yürürlük tarihinden sonra yapılacak ilk seçme sınavından başlamak ve sınava giremedikleri süreyi geçmemek üzere kullanabilirler.”

MADDE 17- 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına “İstekli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve askerliğe elverişli” ibaresi, “240.000 gösterge rakamının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ödemenin yapıldığı gün geçerli olan” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının son cümlesi ile maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmez.”

“(6) Bedelli askerlik hizmetinden;

  1. a) Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar,
  2. b) Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar,

yararlanamazlar.”

“(7) Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her ayı için, bu maddenin birinci fıkrasındaki tutara ilave olarak ek bedel alınır. Ek bedel, 3.500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunur. Bu fıkrada belirlenen ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilir. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanır.”

MADDE 18- 7179 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mülga 1111 sayılı Kanun gereği dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yapmış sayılmasına ilişkin usul ve esaslar

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Mülga 1111 sayılı Kanuna göre dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine kendileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla 31/12/2025 tarihine kadar müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın müracaat tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrıca ödemeleri hâlinde;

  1. a) Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, müracaat tarihindeki 39 uncu maddenin birinci fıkrasında öngörülen tutardan az olanlar, eksik kalan tutarı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır.
  2. b) Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, müracaat tarihindeki 39 uncu maddenin birinci fıkrasında öngörülen tutara eşit veya bu tutardan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Ancak bunların fazladan ödedikleri döviz geri ödenmez.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak döviz ödemeleri; yurt dışında yurt dışı temsilcilikleri, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 39 uncu maddenin yedinci ve sekizinci fıkra hükümleri kapsamında tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilir.”

MADDE 19- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bu değişiklikler hakkında sizler neler düşünüyorsunuz. Fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu