Astsubaylar Sorunları İçin Akademik Çalıştay Yapıyorlar Sona Yaklaştılar

Emekli Astsubay Nevzat Yüksel koordinesinde yürütülen Astsubay sorunları için “TSK ‘DA ASTSUBAY MESELESİ” isimli çalıştay artık sona yaklaştı.

Nevzat yüksel

Emekli Astsubay Nevzat YÜKSEL’in koordine ettiği çalıştayda sona geliniyor. Hazırlanan çalıştayda Astsubayların ana sorunları toparlanmış ve çözüm yolları belirtilmiş.

Yapılan çalıştay tamamen gönüllülerden ve alanında uzmanlaşmış Astsubaylardan oluşmakta. Aslında çalıştayda görev alan Astsubayların bir çoğu sosyal medyadan ve daha önceki yaptığı çalışmalardan tanınmakta.

Hazırlanan taslak, Profesörlerden ve Doçentlerden oluşan bir ekip tarafından Akademik bir çalışma haline getirilecek ve dergi parkta yayınlanacak.

NEDEN BU ÇALITAY YAPILMA İHTİYACI DUYULDU

Başta tazminat konusu olmak üzere, çalışan ve emekli Astsubayların yıllardır var olan sorunlarının çözümü için 2023 Mayıs seçimleri öncesinde twitterde yoğun katılımlı bir hareket başladı. Twitter space odalarında binlerce Astsubayın katılımı ile çözüm önerileri konuşuldu ve tweet atma etkinlikleri yapıldı.

Fakat TEMAD (Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği) Genel Başkanı Hamza DÜRGEN bu Twitter etkinliklerinde liderlik misyonunu yeterince yerine getiremedi. TEMAD Genel Başkanı Hamza DÜRGEN binlerce Astsubayı yalan yanlış yönlendirmesi sonucu herhangi bir sonuç alınamadı. Seçim öncesi birçok meslek grubunun doğru hamlelerle haklarını alırken Astsubayların hakları başka baharlara kaldı.

Bunun üzerine, üyeler arasında büyük hayal kırıklığına neden olan Hamza DÜRGEN’in, Astsubayların sorunlarına daha gerçekçi vakıf olarak, elinde akademik bir çalışma olmasını sağlayarak daha verimli ve gerçekçi çalışmalar yürütmesini sağlamak amacıyla ortak akıl ile hareket eden gönüllü Astsubaylardan oluşan grup çalıştayı başlattı. Buna rağmen Hamza DÜREN bu çalıştaya destek vermeyeceğini sosyal medya aracılığı ile duyurdu.

YAPILAN ÇALIŞTAYDA HANGİ KONULAR VAR

Yapılan çalıştayda Astsubayların temel sorunları üzerinde durulmuş. Her sınıftan personeli ilgilendiren ana konulara yer verilmiş. Çalıştayın Konu başlıkları şu şekilde:

1-TÜRK ORDUSUNDAKİ STATÜKOÇULUĞUN TÜRKİYENİN İÇ HAYATINA ETKİLERİ

Türkiye’de statükoda gücü elinde bulunduran en önemli kesim ordudur ve ordu statüko içerisindeki güç pozisyonunu koruma yönünde siyasi irade üzerinde etkili olabilmektedir. Dünyadaki değişim trendi ne zaman Türkiye’yi etkilese, toplumda değişim umutları yeşerse dokunulamayan güç konumundaki ordunun müdahalesi gecikmemiştir. Ordunun neredeyse her on yılda bir siyasi hayata yaptığı müdahaleler Türkiye’yi sancılı süreçlere sürüklemiş (3), Türkiye’nin değişim çağını yakalamasına engel olmuştur.

2-GENEL GEREKÇE ASTSUBAY TANIMININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Astsubay sınıfı gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda mı teşkil edildi? Yoksa “Astsubay yardımcıdır”, yani; “Asli bir görevi yoktur” diyerek aslında kanun koyucu astsubayı bir yere çekmeye çalışmış ve bunda da başarılı mı olmuştur.

Tam yetmiş yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hakkında astsubaylarla bu konu ile ilgili çıkarılan kanunlarda astsubay tanımındaki “Yardımcı” ifadesi hep ön plana çıkarıldı. 1967 yılında yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 208’nci maddesi k) bendi ile 5802 sayılı Astsubay Kanunu yürürlükten kaldırılırken sadece astsubay tanımının olduğu birinci maddesi hariç bırakıldı. Kanun Teklifimizle astsubay tanımı yeniden yapılmış ve yetmiş yıl önce adeta astsubay tanımına yapıştırılan “Yardımcı” tanımının kaldırılması amaçlanmaktadır.

3-ASTSUBAYLIK STATÜSÜNE İLİŞKİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Çağın gereği teknolojik gelişmeleri ve askeri alandaki yeni teknolojik sistemleri de dikkate alarak Asb. Yuksekokullarinin eğitim programlarının ilk etapta , Hazırlık sınıfı + 3 yıl (6 donem) olarak yeniden düzenlenmesi veya Uygulamalı bilimler Yüksek okullarındaki gibi 4 yıl 8 donem olarak değiştirilmesi. Program değişikliğine müteakip Asb.lara Yüksek Tekniker unvanının verilmesi.

Statü ismi “Astsubay” rütbe isimleri ise “Yarsubay” olarak değerlendirilmiştir. Rütbelerdeki uzman erbaş ve yükümlü askerler olan kıta çavuşları ile aynı olan çavuş ibaresinin kaldırılmasının rütbe ve statü farkı ile astlık ve üstlük münasebetinin belirgin olarak ortaya koyulmasının sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

4-TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE ASTSUBAY YETİŞTİREN OKULLARININ LİSANS DÜZEYİNE ÇIKARILMASI

Astsubayların da LİSANS düzeyinde Eğitim-Öğretim almalarının zamanı gelmiştir. Milli Savunma Üniversitesi Teşkilat Şemasında <<MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU>> ismini değil <<MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASTSUBAY YÜKSEKOKULU/ FAKÜLTESİ>> ismini görmek istiyoruz.

Bunun gerçekleşmesi için de ya mevcut Kanun üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılmalı, ya da 4752 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmalı ve yerine <<MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASTSUBAY YÜKSEKOKULU/ FAKÜLTESİ
KANUNU>> yürürlüğe konmalıdır.

5-TEKNİKER UNVANI VERİLMESİ

Bu konu hakkında çeşitli tarihlerde yazdığım makalelerde “UNVAN” konusunun “Gaspedilmiş Hak” olduğuna işaret ediyor ve konunun ayrıntılarını yasal gerekçeleriyle birlikte ortaya koymaya çalışıyorum. Ancak bu Kanun hükümleri gereğince “TEKNİKER” unvanı alması gereken arkadaşlarımızın gerekli girişimleri yapmadığıdır. Şimdi aynı konuya biraz daha farklı ve geniş açıdan bakalım izninizle; 6-12.04.2023 (MAKAM-GÖREV TAZMİNATI TASLAK METİNDİR)

6-12.04.2023 (MAKAM-GÖREV TAZMİNATI TASLAK METİNDİR)

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik Ek-18 inci maddesinin 418 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik (a) bendine göre; Kanuna ekli (V) Sayılı makam tazminatı cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlara makam tazminatı ödenmektedir. Silahlı Kuvvetlerin bu kadar önemli görevlerinde bulunan gerek görevdeki gerekse emekli astsubaylara makam tazminatı verilmemesi anılan personeli menfi yönde etkilemektedir.

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 3’ncü maddesindeki “Astsubay” tanımı ile aynı Kanunun 6’ncı fıkrasındaki “Subay” tanımında büyük benzerlikler olup her iki tanımdaki şahıslar “Makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahiyetini haiz kimsedir. (V) sayılı Makam Tazminatı madde düzenlemelerinden de anlaşılacağı üzere, makamın belirlenmesinde, hiçbir zaman rütbe bazında herhangi bir ayırıma gidilmemiş, sadece makam ve memuriyetin verdiği yetkiye dayanılarak “emretme” esası yeterli görülmüştür. Dolayısıyla her rütbenin işgal ettiği makama paralel olarak sorumluluğu bulunduğu bir gerçektir.

7-TAZMİNATLAR SARMALINA SON NOKTAYI KOYMANIN ZAMANI GELDİ

Makam-Görev Tazminatı veya farklı isimler altında astsubaylara da tahakkuk ettirilmesi gereken tazminatlar için olmadık bahaneleri öne sürenlere yukarıdaki gerekçelere dayanarak talep ettiğimiz “Kadrosuzluk Tazminatı” için
öne sürebilecekleri saçma gerekçeler aslında yok. Bu tazminatın gerekçeleri mutlak surette iyi anlatılmalı ve aktarılmalıdır. Tahakkuk ettirilmesi halinde hem bundan sonraki genç nesil muvazzaf astsubayların hem de yeni emekli olan 65 yaşını geçmemiş genç emekli astsubayların hak kayıpları bir nebze olsun giderilmiş olur.

8-EK GÖSTERGE

Astsubaylar için tespit edilen III Sayılı Ek Gösterge Cetveli’nde BİRİNCİ Derece yok. Çünkü; astsubayların 1 inci dereceye yükselebilmelerine imkan tanıyan Kanun henüz çıkmadı…

9-KALKINMADA 1’NCİ ÖNCELİKLİ YÖRELERE ATANMADA HER İKİ YILA KADEME VERİLMESİ

GENEL GEREKÇE’den; kalkınmada birinci öncelikli yerlerde aynı koşullarda görev yapmalarına rağmen, bu yerlerde geçirilen her iki yıl karşılığında ilave bir kademe verilmesi uygulamasının sadece bazı memurlar (Özel yönetmelikleri gereği zorunlu yer değiştirmeye tabi memurlar) hakkında uygulanıyor olması, eşitliğe uygun düşmediği gibi bu imkandan yararlandırılamayan memurların motivasyonunu da olumsuz etkileyebilmektedir.

10-GENEL GEREKÇE ASTSUBAYLAR VE EMEKLİLERİNE EĞİTİM, SEVK VE İDARE KIDEMİ VERİLMESİ

Bir ülke için millî güvenliğin önemi ve bu ihtiyacın karşılanması bakımından ordunun varlığı vazgeçilmezdir. Millî güvenliğin sağlanması ve devletin bekası adına hayati bir rol üstlenmiş olan ordu, telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmamak için daima hazır bulunmak zorundadır. Hazır olmak; yeni koşullara göre kendini sürekli
yenileme, eğitim, uygun bir teşkilatlanma, içselleştirilmiş etkili bir disiplin ve yüksek moralle mümkün olur.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 36’ncı maddesinde subaylara farklı isimler altında verilecek kıdemler hüküm altına alınmıştır. Yine aynı Kanun’un 83 üncü maddesinde astsubayların alacağı kıdemler belirtilmiştir.
Ancak, astsubayların alacağı belirtilen kıdemler 36 madde hükümlerine nazaran çok sınırlı kalmıştır.

11-ASKERİ CEZA KANUNU- KONU ASTSUBAY OLUNCA AKILLARA DURGUNLUK VERMEYEN KANUN YOK

Askeri Ceza Kanununun düzenlendiği yıllarda astsubaylar gedikli erbaş statüsünde olduklarından, bunlar, haklarındaki cezalar ve bu cezaların yerine getirilme usulleri bakımından erat arasında sayılmışlardır. Oysa ki; 2/7/1951 tarihli ve 5802 sayılı Astsubay Kanunu ile bunların ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idari işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askeri kişiler oldukları vurgulanmış; kaynak, yetiştirilme, yükselme, aylık ve diğer özlük hakları subaylarda olduğu gibi 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda düzenlenmiştir.

12-GENEL GEREKÇE SON 8 YIL İÇİNDE DİSİPLİN CEZASI ALMAYANLARA

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası ve mahkeme kararı ile ceza almayan subay ve astsubaylara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulaması ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki genç personel başta olmak üzere tüm personelin motivasyonuna yeniden bir ivme kazandırılması
amaçlanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket kabiliyeti yüksek, modern ve daha profesyonel bir yapıya kavuşturulması gerektiği aşikardır. Teklifimizin sicil sisteminin belirtilen zafiyetlerini giderecek mahiyette ve daha objektif bir değerlendirmeyi sağlayacak şekilde hazırlandığı ve sicil tanımlamalarının da güncelleştirilmesi amaçlanmaktadır.

13-ALEYHTE NASIP DÜZELTMESİ YAPILANLAR HAKKINDA KANUN TEKLİFİ TASLAK METNİ

Bilindiği üzere, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik olarak 25.12.1985 tarihli ve 3249 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun, 18.6.1992 tarihli ve 3817 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ve son olarak da 28.8.1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının
Affı Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur.
1. 25.12.1985 tarihli ve 3249 sayılı,
2. 18.6.1992 tarihli ve 3817 sayılı,
3. 28.8.1999 tarihli ve 4455 sayılı,
4. 22.6.2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun olmak üzere periyodik olarak her yedi yılda bir “AF” Kanunu çıkarılmıştır.

14-MECBURİ HİZMET

Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay ve astsubayların yükümlülüklerine (Mecburi Hizmet) dair hükümler mevcut. Astsubayların Mecburi Hizmet süresi 5802 sayılı Astsubay Kanununda 9 (DOKUZ) yıl olarak hüküm altına alınmıştı. 926 sayılı Kanunla mecburi hizmet konusu birleştirildi. Zaman içerisinde de 10 -15, 10 -15 değişe değişe günümüze kadar geldi.

15-STATÜ YÜKSELTME DİAGRAMI

MYK, meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya iliĢkin faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Ulusal yeterlilikler, kısaca UY; Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme ve eğitim akreditasyonu süreçlerinde kullanılan dokümandır.

ÇALIŞTAYIN AMACI NEDİR ?

Çalıştayın en önemli özelliğini Astsubayların ortak ve en önemli sorunları tespit ederek bunların çözüm yollarını belirtmek olarak tanımlayabiliriz. Çalıştayda sorunların nedenleri tespit edilmiş, bu sorunların personel üzerindeki olumsuz etkileri anlatılmış, bahsedilen sorunların nasıl çözüleceği izah edilmiş ve bu sorunların çözüldüğünde durumun personelin üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedilmiş. Bu şekli ile daha önce hiç yapılmamış bir çalışma olduğunu görüyoruz.

Ayrıca bu çalıştay profesör ve doçentlerden oluşan bir ekip tarafından akademik bir çalışma haline getirilerek DERGİPARK internet sitesinde yayınlanacaktır. Bu sayede ortaya çıkan çalışma çok geniş kitlelere ulaşabilecektir. Bu hedef ile de Astsubay sorunlarının tüm Türkiye’de bilinirliğinin artması amaçlanmaktadır.

Çalıştayın asıl amaçlarından diğer bir tanesi de TEMAD genel Başkanlarının Astsubayların hak arama mücadelelerinde ellerince yeterince veri olması sağlamaktır. Astsubay sorunlarının ve çözüm yöntemlerinin toplum içinde özellikle yönetici seviyesinde kişiler tarafından daha bilinir hale getirilmesiyle TEMAD Genel Başkanlarının çalışmalarını kolaylaştırmaktır.

NEDEN www.dergipark.org.tr ADRESİNDE YAYINLANMASI ÖNEMLİ 

DERGİPARK internet sitesi 620.048 makaleye, 574,401 araştırmacıya, 2341 dergiye ve 1.661 yayıncıya ev sahipliği yapan bir internet sitesi.

Bu dergideki kaynaklar, bir çok akademisyen tarafından kullanılmakta, hazırlanan bir çok teze kaynak teşkil etmekte ve birçok kişi tarafından çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu nedenle adademik çalışmalarda önemi çok büyüktür.

Sizde bu sitenin linine tıklayarak ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz.

ÇALIŞTAYIN BİR SONRAKİ HEDEFİ NEDİR ?

Ortak akıl grubu ile hareket eden Astsubay Çalıştayının bir  sonraki amacı ise, Mili Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Türkiye’de isim yapmış üniversitelerle ve isim yapmış akademisyenlerle bu çalışmayı Ankara’da sempozyum yaparak daha da geniş bir sonuç çıkarmak ve çözüm yollarının hayata geçmesini sağlamaktır.

TEMAD SEMPOZYUMU KOORDİNE ETMELİDİR !!!

Planlanan bu sempozyumun TEMAD Genel Başkanlığı koordine yapılması büyük önem taşımaktadır. Yapılan faaliyetler Kurumsal Kimlik altında yürütülmesi başarıya büyük katkı sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde TEMAD Genel Başkanlığı Astsubaylar için yapılan bir çalışmaya katılacak mı vede destek verecek mi hepimiz göreceğiz.

Eğer ki Hamza DÜRGEN Astsubaylar için yapılan bir çalışmada yer almaz ise yerine gelecek yönetim mutlaka bu çalışmaya desteğini verecektir.

ÇALIŞTAYIN TASLAK METNİNİ İNDİREBİLİRSİNİZ

Dilerseniz sizde çalışmaya katkı sağlamak için ankete katılabilirsiniz

İsterseniz de tekliflerinizi aşağıda emeği geçen arkadaşlarımıza ulaşarak  iletebilirsiniz.

ÇALIŞTAYDA EMEĞİ GEÇENLER KİMLERDİR ?

(Em.) K.K.K NEVZAT YÜKSEL @nevzatyuksel2
(Em.) Hv.K.K. COŞKUN PAYTAR @coskunpaytar
(Em.) K.K.K FAHRETTİN BAĞRI @FahrettinBagri
(Em.) JGK HÜSEYİN KORKMAZ
(Em.) JGK İSMET ŞEKER @ismetseker
(Em.) JGK SEZGİN YILMAZ @Sbtd_akigo
(Em.) K.K.K ŞENER MARANCI @sener7795
(Em.) Dz.K.K. YALÇIN TUNÇBİLEK @TuncbilekN
(Em.) Dz.K.K Murat Kosa @mrtks76
(Em.) K.K.K Hüsamettin DUMAN @duman_duman2

Nevzat yükselNevzat Yüksel, 1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1983 yılında Muhabere İkmal Uzman Astsubayı olarak mesleğe adım attı ve 2003 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli oldu. 2 çocuk babası olan Nevzat Yüksel, 2003 yılından beri İstanbul Kadıköy’de dijital kopyalama ve baskı çözümleri alanında faaliyet gösteren kendi şirketinde ticari çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim  : @nevzatyuksel2

Fahrettin BagriFahrettin BAĞRI, 1954 Eskişehir doğumluyum. 1971 yılında Çankırı Asb.Hzl. Okulundan, 1972’de Muhabere Okulundan mezun oldum. Daha sonra Maliye sınıfına geçtim. 1995 yılında emekli olduktan sonra turizm dahil çok farklı alanlarda çalıştım. 2010 Yılından itibaren de Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubaylar Meselesine kafa yoruyorum ve esaslı araştırmalar yapıyorum. En son olarak da “TSK’da Astsubaylar Meselesi” üzerine bir Akademik Çalıştay üzerine yapılan faaliyetlere katkı sunmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı olacak ve ortaya kalıcı bir eser çıkaracağız. İletişim : @FahrettinBagri
Şener MarancıŞener Marancı, 1977 Ankara Doğumluyum.Ilk orta ogrenimi Ankara,da1991 yilinda girmiş olduğum Balikesir Teknik Asb Hzlm Ok. 1994 yilinda , Bakım Ok Eğt ve Merkez K.ligindan 1995 yilinda Tirtilli (Zırhlı)araç teknisyeni olarak mezun oldum. 2004 yilinda lisans, 2009 yilinda yüksek lisans eğitimini tamamladım. KKK ligi bitliklerinde değişik görevlerde çalıştım. En son Öğretim Görevlisi olarak 2017 yilinda atandigim MSU Kara Asb MYO Mekatronik Teknj Bolumunden 2023 yilinda kendi isteğimle emekli oldum.

İletişim :  @sener7795

hüseyin korkmazHüseyin KORKMAZ 1972 Niğde doğumlu, 1990 yılında Küçükyalı Levazım Maliye okulundan Mezun oldu İstanbul İl J. K. Lıgı Maliye Şube Müdürü olarak başladığı görevinden 2014 Yılında J. Okullar Komutanlıgında Öğretmen olarak emekli oldu. 2 çocuk babası olup çocuklarının eğitimi için bulunduğu Konya ilinde kendi şirketi ithalat ve ihracat işlemleri bunun yanı da yabancı şirketlere ticari danışmanlık yapmaktadır.

İletişim :

yalçın tunçbilekYalçın TUNÇBİLEK, 1971 Keskin-Kırıkkale doğumlu, 1988 Dz. Asb. Hzl. Ok. , 1989 Dz. Asb. Snf. Okulundan Elektronik Asb. Olarak mezundur. 1989-1990 Elektronik tekamül kursu sonrası 1990-1993 Dz. Harp okulu, 1993-1995 TCG Gayret, 1995-1997 TCG Kılıçalipaşa, 1997-2001 TCSG 23, 2001-2003 Bartın Üs K.lığı, 2003-2005 Dz. Harp Okulu, 2005-2010 TCG Sokullu Mehmet Paşa, 2010-2012 Sağlık Komutanlığı Seyyar Cerrahi Hastane, 2012-2013 Genkur Sağlık K.lığı Astsb. Kadrolarında görev yaptı. Anadolu Üniversitesi Deniz Eğitim Ön lisans, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Halen Kocaeli-İzmit serbest avukat ve arabulucudur. İletişim : @TuncbilekN
Sezgin YılmazSezgin yılmaz.1970,Akhisar dogumlu,1985 yılında J.Asb.okulu ile başladığı mesleğinde istihbarat, koruma, tim, Krk/İlçe J.K.lıkları ile emniyet, asayiş hizmetlerini yürütmüş olup, 2018 yılında emekli olmuştur. İktisat fakültesi mezunu, Finansal piyasalar, iktisat, teknik analiz ve strateji konularında çalışmalarıyla sosyal medyada tanınmış ,S.Tolga ve D.Naz isminde iki çocuk babası olup Antalya’da ikamet etmektedir.

İletişim : @Sbtd_akigo

Hüseyin DumanHüsamettin DUMAN 1970 Samsun İli Çarşamba İlçesi doğumludur. 1992 Topçu ve Füze Okul K.lığı 1992 mezunudur. Çalıştığı yerler arasında 2009 Balıkesir Astsb Üst Karargah Hizmetleri Eğitimi (AÜKEM), 2009-2012 Ankara Gnkur Bşk.lığı Genel Sekreterliği İkm. Astsb.lığı, 2012-2014 Ankara Eğitim ve Doktirin K.lığı Loj. Ş. İd. İşl. Astsb.lığı, 2014-2014 Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Topçu Alayı Hrk. Astsb.lığı bulunmaktadır. Kasım 2014 yılında emekli olan Topçu Kd. Bçvş. DUMAN Evli üç çocuk babasıdır. Halen Samsun Atakum da yaşamaktadır.

İletişim :@duman_duman2

Murat KosaMurat Kosa, 1976 yılında Bursa’da doğdu. 1994 yılında Deniz İdari Astsubayı olarak başladığı meslek hayatını harekat, personel, emir Astsb.’lığı ve askeri savcılık/hukuk hizmetleri birimlerinde sürdürerek 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli oldu. 2 çocuk babası olan Murat Kosa yaşamına Kocaeli/Gölcük’te devam etmektedir.

İletişim :  @mrtks76

Çalıştaya destek vermek fikirlerini izletmek için www.astsubaycalistayi.com sitesine ulaşabilirsiniz veya astsubaycalistayi@gmail.com ve info@astsubaycalistayi.com adreslerine mail atabilirsiniz.

iletişim adresleri :

Facebook/asbcalistayi
Twetter/asbcalistayi
İnstagram/asbcalistayi
Linkedin/astsubaycalistayi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu