Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde kimsenin beklemediği bir zamanda detaylı bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte bazı tanımlar yeniden düzenlenirken bazı yetkilerde el değiştirdi. Bu değişiklikle birlikte Milli Savunma Bakanlığı bir çok yetkiyi devralarak son sözü kendisinin söylemesi gerektiğini ortaya koydu.

İşte Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde Yapılan Önemli Değişiklikler

MADDE 1- 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; askeri hâkimler hariç, subaylar, astsubaylar, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erleri kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Üst disiplin amirleri: Disiplin amirinin kadro ve kuruluş yönünden bağlı bulunduğu ve disiplin cezası verilecek personelden makam yahut rütbe veya kıdemce büyük olan yetkili sıralı tüm amirleri,

f) Yetkili kurum/komutanlık: General ve amiraller ile Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünde görevli subay, astsubay, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler için Millî Savunma Bakanlığını, diğer subaylar ile astsubaylar, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler için mensubu oldukları kuvvet komutanlığını,

g) Yüksek disiplin kurulları: Bu Yönetmeliğe göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası vermeye yetkili olan ve Bakanlık ile kuvvet komutanlıklarında teşkil edilen yüksek disiplin kurullarını,”

“h) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

ı) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

i) Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 339 uncu maddesinde geçen hizmet birimleri ile bu birimlerin teşkilat yapısında bulunan alt birimlerin bütününü,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren kişiler hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasına yönelik karar vermek üzere ilgilisine göre Bakanlık veya kuvvet komutanlıklarında yüksek disiplin kurulu teşkil edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünde görevli personel hakkında karar vermek üzere Bakanlıkta teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu; Personel Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Personel Genel Müdürü.

b) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü.

c) Personel İşlem Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Personel Genel Müdür Yardımcısı.

ç) Mütalaalar ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı.

(2) General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Bakanlıkta teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu; Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Genelkurmay Başkanı.

b) İlgili kuvvet komutanı.

c) Personel Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısı.

ç) Genelkurmay Personel Başkanı.

d) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü.

e) Personel Genel Müdürü.

(3) Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları, ilgili komutanlığın Kurmay Başkanı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Personel Başkanı.

b) İstihbarat Başkanı.

c) Harekât Başkanı.

ç) Lojistik Başkanı.

d) Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı.

e) Atama/Tayin Dairesi Başkanı.

f) Hukuk Hizmetleri Başkanı.

g) Yüksek disiplin kurulu işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu şube müdürü.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen makamların, kuruluş veya kadro yapısı gereği bulunmaması veya kadro isminin farklı olması durumunda, görev ve sorumluk alanları itibarıyla bunların muadilleri ilgili kuvvet komutanlığınca kuruluş veya kadro yapısı esas alınarak belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan;

a) General ve amiraller ile Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünde görevli subay, astsubay, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında, Bakanlıkta teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu,

b) Diğer subay, astsubay, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında ise mensup oldukları kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları,

bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar doğrultusunda Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası ile ilgili karar vermekle görevli ve yetkilidir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sekretarya hizmetleri

MADDE 8- (1) Yüksek disiplin kurulunun görev ve yetkilerini yerine getirebilmesine yönelik olarak yapılacak toplantı, yazışma, kararların ilgililere duyurulması, yazılı savunma alınması, kayıt, arşivleme ve raportörlük gibi her türlü sekretarya hizmetleri yetkili kurum/komutanlığın personel birimlerince yerine getirilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde sayılan hallerdir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Disiplin ceza puanına bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi gerektiren disiplinsizlikler 6413 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan hallerdir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Subay, astsubay, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlere verilen disiplin cezaları; kuvvet komutanlıklarında, asgari alay ve eşiti komutanlıklar tarafından personel bilgi sistemlerine kaydedilir ve bu cezalarına ilişkin evrakın birer sureti, aynı makamlar tarafından personelin mensubu olduğu kuvvet komutanlıklarına gönderilir. Disiplin ceza puanına bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek durumların takibinden bu birimler sorumludur.

(3) Personel hakkında verilen cezalar ile ceza puanlarının; kuvvet komutanlıklarınca, yetkili personel başkanlıkları ile personelin disiplin amirleri tarafından takip edilmesine yönelik tedbirler alınır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanının” ibaresi “Bakanın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “yetkili komutanlığa” ibareleri “yetkili kurum/komutanlığa” şeklinde değiştirilmiş, altıncı, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “başkanlığına” ibaresi “birimlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

“(6) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine ilişkin işlem başlatılacak personel hakkındaki yüksek disiplin kurulu dosyası; Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünde daire başkanı ve eşiti, kuvvet komutanlıklarında asgari tugay ve eşiti makamların nezaretinde, süreci başlatan disiplin amiri tarafından Ek-2’deki muhteviyata uygun olarak hazırlanır.

(7) 9 uncu madde çerçevesinde 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan disiplinsizlikler kapsamında hazırlanan dosyaya, Ek-3’teki örneğe uygun olarak, teklifte bulunan ilk iki disiplin amirlerinin yazılı kanaatleri eklenir. Teklifte bulunan disiplin amirleri arasında Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünde daire başkanı ve eşiti, kuvvet komutanlıklarında asgari tugay ve eşiti makam sahibi bir disiplin amirinin bulunmaması durumunda, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini teklif eden üst disiplin amirinden itibaren bu seviyeye kadar olan diğer disiplin amirlerinin de yazılı kanaat ve teklifleri alınır.”

“(10) Yetkili kurum/komutanlığa gelen dosyalar; yetkili kurum/komutanlığın personel birimlerince Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya hukuk hizmetleri başkanlıkları ile koordineli olarak karargâhta bulunan bilgi, belge ve dosyalar ile karşılaştırılarak, kanun ve yönetmeliklere uygunluğu, ekli belgelerin yeterliliği ve geçerliliği, Ek-2 ve Ek-3’teki bilgi ve belgeleri ihtiva edip etmediği açısından incelenir. Eksik bilgi veya belgeler yetkili kurum/komutanlığın personel birimleri vasıtasıyla tamamlanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Yetkili kurum/komutanlıkların personel birimleri tarafından;

a) Disiplin amirlerince teklif edilmesi gerektiği halde Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası teklifi yapılmayanların,

b) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya hukuk hizmetleri başkanlıkları ile koordineli olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda eldeki bilgi ve belgelere göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi gerektiği değerlendirilenlerin,

dosyaları Ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanır ve görüşülmek üzere yüksek disiplin kuruluna sevk edilir.

(2) Ayırma cezasının yüksek disiplin kurulları tarafından resen verilmesi kapsamında yapılacak inceleme ve araştırmalar, yetkili kurum/komutanlıklar tarafından görevlendirilecek birimler tarafından yapılır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası işlemlerinin Bakan tarafından başlatılması

MADDE 15- (1) Bakanın eldeki bilgi ve belgelere ya da gerekli görmesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna göre, hakkında bu cezanın verilmesine kanaat getirdiği personele ilişkin soruşturma dosyası yetkili kurum/komutanlığa gönderilir.

(2) Yetkili kurum/komutanlığın personel birimlerince Ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanan yüksek disiplin kurulu dosyası, Bakanlıkça gönderilen soruşturma dosyasının personel birimlerine ulaştığı tarihten itibaren üç ay içinde kurulda görüşülür. İlave inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi “ilgili birimler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “garnizon dışı görev, izin veya istirahat gibi sebeplerle” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasında yer alan “konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varıldığında oylama yapılır” ibaresi “kurul üyelerinin yeterli kanaate ulaşması sonucunda oylamaya geçilir” şeklinde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “çokluk” ibaresi “çoğunluk” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yüksek disiplin kurulu kararı, karar tarihini izleyen 10 iş günü içinde kuvvet komutanlıklarında teşkil edilen Yüksek Disiplin Kurulu için Ek-4’teki, general ve amiraller hakkında karar vermek üzere Bakanlıkta teşkil edilen Yüksek Disiplin Kurulu için Ek-5’teki, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünde görevli personel hakkında karar vermek üzere Bakanlıkta teşkil edilen Yüksek Disiplin Kurulu için Ek-6’daki örneğe göre gerekçeli olarak yetkili kurum/komutanlığın personel birimlerince, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya hukuk hizmetleri başkanlıkları ile koordineli olarak hazırlanır. Gerekçeli kararda, disiplinsizliğin oluştuğunu veya oluşmadığını gösteren hususlar ile kararın oy birliği veya oy çokluğu ile alındığı belirtilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.”

“(4) Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilmesi istemiyle gelen dosyaların incelenmesi sonucunda yüksek disiplin kurulunca, cezaların usulüne uygun verilmediğine veya ceza tayininde objektiflikten uzaklaşıldığına kanaat getirilirse verilen cezaların tamamının veya bir kısmının kaldırılmasına yahut personelin görev yerinin değiştirilmesine ve durumunun bir yıllık deneme süresi sonunda yeniden incelenmesine karar verilir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “yedek subayların” ibaresi “yedek subay/yedek astsubayların” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık ve kuvvet komutanlıklarında oluşturulan Yüksek Disiplin Kurullarınca verilen ayırma cezası ilgilisine göre Bakanın veya ilgili kuvvet komutanının; general ve amiraller hakkında teşkil edilen Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ayırma cezası ise Cumhurbaşkanının onayıyla kesinleşir ve müteakiben yetkili kurum/komutanlık tarafından yerine getirilir. Onaylanan bu karar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4)Yüksek disiplin kuruluna sevkine konu disiplinsizliğin 6413 sayılı Kanunda düzenlenen başka bir cezayı gerektirmesi halinde, personele ait yüksek disiplin kurulu dosyası, Kanunun ilgili hükümleri kapsamında yeniden değerlendirilmesi maksadıyla personelin disiplin amirlerine gönderilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “yetkili komutanlıklar” ibaresi “yetkili kurum/komutanlıklar” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek disiplin kuruluna sevk edilen personel veya vekili; tahkikatın gizliliğini, üçüncü şahıs ve makamların özel bilgileri ile şeref, haysiyet ve güvenliğini, gizli ve özel nitelikteki bilgileri korumaya yönelik olanların dışındaki soruşturma evrakının tamamını inceleme, tanık dinletme ve yüksek disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak savunma yapma hakkına sahiptir. Savunma alınmadan personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilemez. Ancak, firar ve izin tecavüzü gibi ilgilinin bulunamaması nedeniyle savunma almayı imkânsız hale getiren zorunlu hallerde savunma alınmaz.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uzman jandarma,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- (1) Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

(2) Dava açma süresine ilişkin olarak 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Türk karasuları dışındaki gemilerde verilen cezalarda, dava açma süresi geminin bağlı bulunduğu üsse/limana dönmesiyle başlar.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğe 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 27/A- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler, derhal Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Bakanlık bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş olanlar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi

EK MADDE 1- (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişikleri kesilmeden önce, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliğin işlendiğinin ilişik kesildikten sonra tespit edilmesi durumunda, 25 inci maddedeki zamanaşımı süresi dolmadan önce, personelin en son atamalı olduğu birim tarafından; ilgilisine göre 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde belirlenen hususlara göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yönelik işlem tesis edilir.

(2) İlgili personele; isnat edilen hususların bildirilmesi ve personelin bu hususlara yönelik savunma yapması 22 nci madde esaslarına göre icra edilir.

(3) Personelin en son atamalı olduğu birim ile statüsüne yönelik 7 nci maddeye atfen teşkil edilen yüksek disiplin kurulu tarafından bu Yönetmelikte belirlenen hususlar kapsamında personel hakkında karar verilir.

(4) Üçüncü fıkra hükmü gereğince Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası kararı verilmesi durumunda, anılan karar 19 uncu madde hükümlerine istinaden;

a) 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir.

b) Kendisine ve aile fertlerine verilen TSK Akıllı Kimlik Kartlarına yönelik işlemler için Millî Savunma Bakanlığı Akıllı Kart Yönetim Merkezine bilgi verilir.

c) Nüfusa kayıtlı bulundukları yer askerlik şubesi başkanlığına iletilir.

ç) Silah işlemleri için ilgili birime bildirimde bulunulur.

d) Özlük haklarına yönelik işlemler için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirim yapılır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “Genelkurmay Başkanı” ibaresi “Bakan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan “Doldurma Talimatı” bölümünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Yüksek disiplin kurulu dosyasının bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan bir disiplinsizlikten dolayı hazırlanması durumunda teklifte bulunan disiplin amirleri gerekçeleri ile kanaat ve tekliflerini açıkça yazarlar. Teklifte bulunan disiplin amirleri arasında Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünde daire başkanı ve eşiti, kuvvet komutanlıklarında asgari tugay ve eşidi makam sahibi bir disiplin amirinin bulunmaması durumunda, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini teklif eden üst disiplin amirinden itibaren bu seviyeye kadar olan diğer disiplin amirlerinin de yazılı kanaatleri alınır.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ü ekteki şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-5 ve Ek-6 eklenmiştir.

MADDE 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu