TSK Personel Kanunu Değişiklik Teklifi TBMM’de. İçeriğinde Neler Var?

AKP TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlar hakkında düzenlemeler içeren kanun teklifinin önemli maddeler göze çarptı.

TSK Personel Kanunu Değişiklik Teklifi TBMM'de

Emekli Generallerin ve Kendini Yetiştirmiş Personelin TV Programlarında Yada Görsel Basında Açıklama Yapmalarına Sınırlama

MADDE 2- 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 95 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevdeki personel ile kamu görevlisi sıfatı sona erenlerden, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak veya görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri muamelat, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapsolunur.”

Madde ile; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda kamu görevlisi iken bu sıfatı sona erenlere, Millî Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluklarına ilişkin konularda, Millî Savunma Bakanlığından izin alınmaksızın, rütbeleri dışında, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak, beyanat vermeleri, yazı yazmaları veya sair suretle açıklamada bulunmalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Kışlalarda Çekilen Üniformalı Fotoğraf Yada Kışla bilgisi İçeren Görsellerin Yayınlanması Yasaklandı

MADDE 5- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kendisinin veya başka bir askeri personelin askeri kimliğinin, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veyahut bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyallerin. Millî Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaktır.”

Madde ile;  Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Millî Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç olmak üzere, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanmasının yasaklanması amaçlanmıştır.

Bu madde ucu açık olduğu için tartışmalara neden olacak gibi görünüyor. Örneğin son zamanlarda Görev şartlarının ağırlığı ve ücretlerinin yetersizliği nedeni eylemler yapan Astsubayları ve Uzman Erbaşları nasıl etkileyecek tartışılır. Sonuçta bu personel çalışma şartlarının zorluklarını anlatmak için vazifelerinden örnekler vererek diğer meslek grupları ile farklarını anlatmaya çalışmaktadırlar.

Mecburi Hizmet Süresi İçinde TSK’dan Çıkarılan Personele Ağır Maddiyat Cezası

MADDE 12- 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını,” ibaresi “kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde düzenlenen disiplinsizliği işleyerek çıkarılanlar bu madde gereğince belirlenen masrafların dört katını” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde ile TSK’da personelin mecburi hizmetlerini yani 15 yıl çalışma sürelerini tamamlamadan TSK’dan ayrılmak isteyen personel durdurulmaya çalışmış.

Son yıllarda, TSK personelin görevlerinin zorlaşması, atama sayılarının artması ve maaşlarının neredeyse diğer kamu görevlileri aynı seviyelere gerilemesi nedeni ile bazı personelin başta disiplinsizlik olmak üzere çeşitli suçlar işleyerek kendileri TSK’dan çıkarttırmaya çalıştıklarını sosyal medya sayfalarında okur olmuştuk.

Personeli zor görevler ve zor şartlar karşısına motive edecek özendirecek önlemler almak yerine ceza ile yıldırmak yaşadığımız yüzyılda ne kadar demokratik tartışılır.

Uzman Erbaşlar İçin KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME Hükmü İçin Yönetmelik Düzenlenmesi

MADDE 34- 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “olanlarla, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız” ibaresi madde metninden çıkarılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.”

“g) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkân ve kaynaklarım bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapanların,”

Madde ile; Anayasa Mahkemesi, “idari işlemler kullanılarak, kamu hizmetlerinde kalma hakkına ilişkin bir konuda yasal çerçeve çizilmeden ve temel ilkeler belirlenmeden düzenleme yapılmasını temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceği kuralına aykırı bularak” dava konusu edilen kendilerinden istifade edilememe hâlleri ibaresini, 10/6/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1/6/2022 tarihli, 2022/4 Esas ve 2022/64 Karar sayılı karan ile iptal etmiştir. Bu kapsamda kendilerinden istifade edilememe halleri kanunla düzenlenerek bu halde yapılacak diğer işlemlerin yönetmelikle düzenlenebilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi kararı kapsamında düzenleme yapılması ve maddeye terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların sözleşmelerinin fesih edileceğine dair bent eklenmesi amaçlanmaktadır

Uzman Erbaşlar İçin İNTİBAK EDEMEME Hükmü İçin Kanun Düzenlenmesi

MADDE 35- 3269 sayılı Kanuna 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“İntibak edememe halleri
MADDE 12/A- İlk beş aylık intibak dönemi içerisindeki uzman erbaşlardan;
a) İlgili mevzuatında personelin vazife, ödev ve sorumlulukları olarak düzenlenen hususlara riayet etmedikleri rapor, tutanak ve her türlü belge ile sabit olanlar,
b) En az iki disiplin amirinden toplam üç defa veya daha fazla disiplin cezası alanlar,
c) Verilecek intibak eğitimlerinden başarısız olduğu sınav notu ile tespit edilenler,
ç) Bu Kanunda düzenlenen ve görevde başarısız olma veya kendilerinden istifade edilememe halleri bulunanlar,
intibak edememiş sayılırlar ve 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre sözleşmeleri
feshedilir.”

Madde ile; Anayasa Mahkemesinin, 10/6/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2022/64 Karar sayılı kararı ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12 nci ve 19 uncu maddesinde yer alan “kendilerinden istifade edilememe” ibareleri iptal edilmiştir. Anılan kararda; kamu personelinin kamu hizmetinden çıkarılmasına ilişkin kuralların kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda sözleşme fesih nedenlerinden biri olan ve daha önce yönetmelik ile düzenlenen “intibak edememe halleri”nin de Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Uzman Erbaşlar İçin GÖREVDE BAŞARISIZ OLMA Hükmü İçin Kanun Düzenlenmesi

MADDE 36- 3269 sayılı Kanuna 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Görevde başarısız olma halleri
MADDE 12/B- Uzman erbaşlardan;
a) Atış, spor ve eğitim faaliyetlerinde ilgili mevzuatında öngörülen standartlara ulaşamayanlar,
b) Harekât, operasyon, iç güvenlik, hudut ve kolluk/asayiş görevleri ile kadro görevinin gereklerini yerine getirmede yetersizlik veya isteksizlik göstererek vazifeyi yahut birliğin emniyetini tehlikeye düşürenler veya görevin yapılmasım aksatanlar,
c) Atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitimde başarısız olanlar,
bu durumlanmn rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde görevde başarısız sayılırlar ve 12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre sözleşmeleri feshedilir.”

Madde ile; Anayasa Mahkemesinin, 2022/4 Esas ve 2022/64 Karar sayılı karan ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12 nci ve 19 uncu maddesinde yer alan “kendilerinden istifade edilememe” ibareleri iptal edilmiştir. Anılan kararda; kamu personelinin kamu hizmetinden çıkarılmasına ilişkin kuralların kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda sözleşme fesih nedenlerinden biri olan ve daha önce yönetmelik ile düzenlenen “görevde başarısız olma hallerinin de Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Uzman Erbaşlar İçin KENDİLERİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME Hükmü İçin Kanun Düzenlenmesi

MADDE 37- 3269 sayılı Kanuna 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Kendilerinden istifade edilememe halleri 
MADDE 12/C- Uzman erbaşlardan;
a) Mücbir sebepler hariç gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenler,
b) Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olanlar veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanlar,
c) Devletin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine zarar verecek nitelikte suç veya disiplinsizlik teşkil eden tutum, davramş veya fiillerde bulunanlar,
ç) İntihara teşebbüs eden, kendisini veya bir başkasını kasten hizmete yaramayacak hale getiren ve getirtenler, kasten veya silah kullanımına yönelik mevzuat, talimat ya da emirlere açıkça aykırı olacak şekilde ateşli silah ile kendisini veya başkasını yaralayanlar,
d) Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri yapan veya kullanan, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına satılmasına veya satın alınmasına aracı olan, kullanılmasını kolaylaştıran ya da özendirenler,
e) Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içinde toplam yedi gün ve daha uzun süre göreve gelmeyenler,
f) Türk Silahlı Kuvvetlerinde komando birliklerinde görev yapmak üzere Komando branşında istihdam edilmek üzere temin edilenlerden en az dört yıl hizmet süresini tamamlamadan, vazifenin sebep ve tesiri nedenleri hariç, komando niteliğini kaybettiği yönünde sağlık kurulu raporu alanlar,
g) Uzman erbaş olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybedenler, bu durumlarının rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde kendinden istifade edilemeyecek personel sayılırlar ve 12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre sözleşmeleri feshedilir.”

Madde ile; Anayasa Mahkemesinin, 2022/4 Esas ve 2022/64 Karar sayılı kararı ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12 nci ve 19 uncu maddesinde yer alan “kendilerinden istifade edilememe” ibareleri iptal edilmiştir. Amlan karar gerekçesinde; kamu personelinin kamu hizmetinden çıkarılmasına ilişkin kuralların kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda uzman erbaşların kendilerinden istifade edilememe sebebiyle sözleşmelerinin feshedilmesi nedenlerinin Kanunda ayrıntılı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Burada f maddesi tartışmalara konu olacak nitelikte. Örneğin kişi tansiyon yada şeker hastası oldu. Sonuçta bu hastalıklar görev nedeni ile kabul edilmemekte. Böyle rahatsızlıklara yakalananlar belirli performans gerektiren görevleri yapamayacaklar.

MADDE 44- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“5434 sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesi kapsamında olup, özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılını tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanır ve bağlanan aylıklar, anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan yaş şartı tamamlanıncaya kadar, ödenmesini takip eden iki ay içerisinde faturası karşılığında, bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilir.”

Madde ile; 5510 sayılı kanun kapsamında, kadrosuzluktan emekliye ayrılan subaylar emekli maaşı almak için yaş hadlerinin dolmalarını beklemekte idiler. Bu madde ile artık subaylar yaş sürelerini beklemeksizin emekli aylığı alabilecekler.

İŞTE KANUN TEKLİFİ TAM METNİ

TSK Personel Kanunu Değişiklik Teklifi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu