1970-1975 Yılları Arasında Mağdur Olan Subay Ve Astsubayların Mağduriyetlerinin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Teklif ile, 1970-1975 yılları arasında Askeri Mahkemelerce verilen cezalardan dolayı mağdur olan subay ve astsubayların mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

1970-1975 Yılları Arasında Mağdur Olan Subay Ve Astsubayların Mağduriyetlerinin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Denizli Milletvekili Şeref ARPACI Tarafından Verilen Kanun Teklifinin Genel Gerekçesi Şu Şekilde

1975 yılında Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Merzifon gibi çeşitli illerdeki askeri birliklerde ağırlıklı olarak mesaiye 1-2 gün gitmemek veya eşlerinin yürüyüş yapması gibi olaylara kanşan veya karıştığı düşünülen astsubaylar hakkında, çeşitli askeri mahkemeler tarafından uzaklaştırma, hapis, meslekten ihraç gibi çeşitli cezalar verilmiştir.

Söz konusu olaylardan yaklaşık 50 yıl zaman geçmiştir. Bu personelin çoğu şu an 80 yaşının üzerindedir. Bunun neticesinde astsubaylık mesleğinden atılanlardan bazılarının intihar ettiği bilinmektedir. Aradan geçen yılların sonucunda bu personelin içinden vefat etmiş olanlar da bulunmaktadır. Bu durumdaki personelden astsubaylık mesleğinden emekli olanlardan yaşayanlara ve eşlerine devletin şefkat elinin uzatılması ve olaylara karışanlarla ilgili bir “disiplin affı” çıkartılması, söz konusu personel, eşlerini ve bilhassa çocuklarını çok memnun edecek, kınlan onurlarımn telafi edilmesini sağlayacaktır.

Kanun Teklifimizle, 1970 – 1975 tarihleri arasında Askeri Mahkemelerce; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı (hileli) iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat kanştırma.

Devlet sırlarını açığa vurma suçlanndan biriyle hükümlülük hali olanlar hariç olmak üzere diğer askeri suç ve sırf askeri suçlardan hükümleşmiş ceza alan astsubaylara verilen cezaların yok hükmünde sayılmasına ve bu kanundan kaynaklanan rütbe, derece, kademe vb. özlük haklarının geri verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 802, 211 ve 926 sayılı Kanunlarla yapılan astsubay tanımına rağmen bu kanunlar yok sayılarak 1632 sayılı Askeri Ceza Kanuna göre erat sınıfına giren astsubaylara 1970-1975 yılları arasında Askeri Mahkemelerce verilen hükümleşmiş cezalardan dolayı yaşadıkları tam 50 yıllık mağduriyetlerine son verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 7/7/1967 tarihli ve 926 sayılıaşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir;

‘Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu”na “Geçici Madde 50- Bu Kanun hükümleri gereğince 1970 – 1975 tarihleri arasında subay veya astsubayların özlük haklarına ilişkin yapılan eylemler nedeniyle Askeri Mahkemelerce astsubaylara verilen hükümleşmiş cezaların hükümsüz hale gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlanndan silinmesi, başvuru aranmaksızın Milli Savunma Bakanlığı tarafından re’sen yerine getirilir.

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı (hileli) iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlannı açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük hali olanlar bu kanun hükümlerinden yararlanamazlar.

Bu Kanun hükümleri gereğince halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli astsubaylar ve bu görevleri üzerinden emekli, adi malul, vazife malulü ile dul ve yetim aylığı alanların rütbe, derece, kademe vb. özlük haklarının geri verilmesi işlemleri üç ay içinde tamamlanacaktır. Bu madde uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Bu kapsamda emeklilik keseneği veya kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dahil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

1970-1975 Yılları Arasında Askeri Mahkemelerce Verilen Cezalardan Dolayı Mağdur Olan Subay Ve Astsubayların Mağduriyetlerinin Giderilmesi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu