Savaş Gazilerinin TOKİ Konutlarından Faizsiz Yararlandırılması ve Yakınlarının Kamuda Sınavsız Olarak İstihdam Edilebilmesi İçin Kanun Teklifi

Denizli Milletvekili Şeref Arpacı tarafından Savaş Gazilerinin TOKİ Konutlarından Faizsiz Yararlandırılması ve Yakınlarının Kamuda Sınavsız Olarak İstihdam Edilebilmesi İçin Kanun Teklifi verildi.

Savaş Gazilerinin TOKİ Konutlarından Faizsiz Yararlandırılması ve Yakınlarının Kamuda Sınavsız Olarak İstihdam Edilebilmesi İçin Kanun Teklifi

GEREKÇE
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin savunması ve güvenliği için askerlerimiz büyük önem arz etmektedirler. Askerlerimiz canları pahasına vatanımızın güvenliği ve huzuru için görev üstlenmektedirler. Uluslararası anlaşma ve sözleşmeler gereğince ülkemizin ihtilaflı bölgelerde operasyon ve savaşa katılarak büyük bir sorumluluk almaktadırlar. Bu kutsal görevlerini yerine getirirken şehit olan askerlerimiz ve yaralanan gazilerimiz, bizler için büyük bir öneme sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 61. maddesi, “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.” hükmünü içermektedir. Bu hüküm, devletin şehitlerimizin ve gazilerimizin sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerektiğini vurgulamaktadır.

Gazilerimize adil bir yaklaşım göstermek; onların yüce fedakarlıklarını takdir etmek ve saygı duymak demektir. Ülkemizin savunması ve güvenliği için görev yapan kahraman askerlerimiz, en iyi şekilde korunmalı ve desteklenmelidir. Bu, sadece bir görev değil, bir sorumluluktur. Gazilerimize eşit ve adil bir şekilde yaklaşmak, devletimizin ve toplumumuzun onlara olan minnet ve şükranımı ifade etmenin bir yolu olarak önem taşımaktadır.

Gazilerimize adil bir yaklaşım göstermek ve sosyal güvence konusunda eşitsizlikleri gidermek için düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Gazilerimizin kahramanlıkla yerine getirdikleri görevlerine layık bir şekilde destek olmalı ve yaşamlarını daha iyi bir seviyede sürdürebilmeleri için gerekli adımlar atılmalıdır. Bu, hem devletimizin hem de toplumumuzun sorumluluğudur.

Bu bağlamda sunmuş olduğum Kanun Teklifim ile; gazilerimize toplu konutlardan faizsiz yararlandırma imkanı sağlanarak barınma sorunlarının giderilmesi, aile fertlerinin kamuda istihdam edilmesi sağlanacaktır. Bu şekilde gazilerimiz daha iyi bir yaşam sürdürebilecekleri desteklere bir nebzede olsa kavuşacaklardır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Gazilerimizin toplu konutlardan faizsiz yararlandırılarak barınma sorunlarının giderilmesi amaçlanmıştır.
MADDE 2- Gazilerimizin aile fertlerinin kamuda istihdamı amaçlanmıştır.
MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
MADDE 4- Yürütme maddesidir.

TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 2/3/1984 Tarih ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek Madde 2- 28/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasım gerektiren kanunlara göre ve 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması hakkında Kanuna göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlamrlar. Bu kredinin tavan tutarı, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir. Kredi için yapılacak başvurulara, kredilerin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Toplu Konut İdaresince çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 2- 12/04/1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesinin 2. fıkrasının “ç” bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki “d” bendi eklenmiştir. “d) 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında Milli mücadeleye iştirak eden ve  bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşları.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu