Jandarma Genel Komutanlığı İzin Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayınlandı

Jandarma Genel Komutanlığı İzin Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayınlandı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İZİN YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin izinlerinin verilme usul ve esasları, izin vermeye yetkili makamları ve sair hususlar ile görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları, o yerdeki yaşama ve çalışmalarının ne şekilde takip ve kontrol edilecekleri ve ne gibi hallerde geri çağrılacakları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile izin vermeye yetkili makamları ve izinlerle ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amir: Kadro ve kuruluş yönünden bağlı olunan kimse ile âmir olarak yetkilendirilmiş olan diğer kişileri,

b) Görev: İlgili mevzuat gereğince yapılması ya da yapılmaması öngörülen hususlar ile amir tarafından verilen emirleri,

c) Kadro: Görevlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan personelin, rütbe, branş ve varsa alt branşına göre tespit edilen miktarını,

ç) Karargâh: Amirlerin birlik veya kurumları sevk ve idarelerinde yardımcı olan ve bir kadro ile tespit edilen idari yapıyı,

d) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren, o rütbede görev süreleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasını,

e) Kurum: Karargâh ve birlik dışında kalan okul, eğitim kurumu, tatbikat ve eğitim merkezi, sosyal tesis, dikimevi, fabrika, ikmal merkezi ve depo gibi tesis ve teşkilleri,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) Personel: Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Personelin izin işlemleri aşağıdaki genel esaslar dâhilinde yürütülür.

a) Personele verilecek izinler şunlardır:

1) Yıllık izin.

2) Mazeret izinleri.

3) Sıhhi izinler.

4) Yurt dışı izinleri.

b) Atama ile birliğinden ayrılan personelin, bulunulan yıl içinde izin kullanıp kullanmadığı, kullanmış ise süre ve tarihleri, ayrılış/katılış belgelerinin izinle ilgili bölümlerine yazılır ve onaylanır.

c) Personelin kullandığı izinler, merkezi personel bilgi sisteminin izin bölümüne işlenir ve izin belgeleri birlik ve sayısal özlük dosyalarında muhafaza edilir.

ç) Personelin her türlü izin işlemleri, özlük işlemlerinin yerine getirildiği makamlarca yürütülür.

d) Adli makamlara şüpheli, sanık, tanık, mağdur veya bilirkişi olarak çağrılan personelin görevden ayrı kaldığı süreler kanuni izinlerinden mahsup edilmez. Personel, amiri tarafından çağrıya esas süre ve yol süresi göz önüne alınarak gönderilir.

e) İzin vermeye yetkili amirlerin yerine vekâlet edenler, vekâlet ettikleri kadronun izin verme yetkisine sahiptir.

f) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak personel, organizasyonun devamı süresince izinli sayılır.

g) Savaş ve olağanüstü hallerde 2803 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca izin süreleri kısaltılabilir veya kaldırılabilir. Bu hâllerde, personel izinden geriye çağrılabilir.

ğ) Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, asgari yıllık izin planlamasını onaylayan makam tarafından personel izinden geriye çağrılabilir. Personelin izinden çağrılması, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Her iki halde de bu durum, görevlendirme yazısı ile yazılı hale getirilir. Bu yazının bir sureti personelin birlik ve sayısal özlük dosyalarında muhafaza edilir. Personelin izinden dönüş masrafları ile tekrar izne gidiş masrafları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre kendisine ödenir.

h) İzinlerin başlangıç ve bitiş saati günün başlangıç saatidir. Emniyet ve asayiş durumu, ulaşım ve hava şartları, birlik görev ve personel ihtiyacı gibi istisnai durumlarda izin vermeye yetkili amir tarafından izin başlangıç ve bitiş saati farklı bir saat olarak belirlenebilir.

ı) İzinden süresi içinde dönmeyenler, izin konusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve mazeretsiz veya müsaadesiz olarak izin sıra çizelgelerine aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem yapılır.

i) Yurt dışında izinde bulunup, yurda dönme kararı kendisine tebliğ edilen personel, 48 saat içerisinde, en kısa yoldan ve en seri vasıta ile dönüşe geçer. Mücbir sebeplerden dolayı bu süre uzatılabilir.

j) Personel görev yaptığı ilin dışına izinsiz çıkamaz. Hafta sonu, yılbaşı, ulusal, resmi ve dini bayramlarda veya kamu kurum ve kuruluşlarının idari izinli sayıldığı günlerde personelin talebi üzerine hizmet ve görev ihtiyaçlarını aksatmayacak şekilde ve hizmet bölgesinin görev şartları da göz önünde bulundurularak 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen oranlarda dikkate alınmak suretiyle il dışına izin verilebilir. Bu izinler kanuni izinlerden mahsup edilmez.

k) Personelin mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya idari izinli sayıldığı günlerde görevli olduğu ilin sınırları içerisinde herhangi bir izine ihtiyaç duymadan gidebilecekleri yerler, mülki teşkilata tabi birlikler için il valileri, diğer birlik, karargâh ve kurumlar için Ankara ilinde Jandarma Genel Komutanlığı, diğer illerde ise asgari alay ve eşiti birlik komutanı/kurum amiri tarafından belirlenir. Bu yerlerin dışına çıkmak isteyen personele, izin vermeye yetkili amiri tarafından uygun görülmesi halinde müsaade edilebilir. Söz konusu yerlerin tespitinde kamu görevinin aksatılmaması kaydıyla; birliğin yürüttüğü faaliyetler, mevcudu ve imkânları, konuşlu olduğu yerin statüsü, coğrafi koşulları, güvenlik durumu ve çevresindeki yerleşim yerleri, komşu kolluk birimlerinin durumu, takviye imkânları ve ani gelişen durumlarda personelin makul süre içerisinde görev başında bulunması gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

l) Personel her zaman kendisine ulaşılabilecek iletişim vasıtalarını ve adreslerini izin belgesinde belirtmek zorundadır.

m) Kursiyerlere, kursların devamı süresince kurs programına göre belirlenen planlı tatiller dışında izin verilmez. Ancak, geçerli özürleri bulunanlara kurs bitiş tarihini aşmamak kaydıyla kursu veren birim tarafından yıllık mazeret veya mazeret izni verilebilir. Verilen her türlü izin personelin birliğine yazılı olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yıllık İzin, Yıllık Mazeret İzni, Yıllık İzin Sıra Çizelgeleri ve Onay Makamları,

Yıllık İzin ve Yıllık Mazeret İzinlerinin Verilmesi ve Diğer Mazeret İzinleri

Yıllık izin ve yıllık mazeret izinleri

MADDE 6- (1) Personelin yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri aşağıdaki gibidir:

a) Personelin her yıl otuz gün yıllık izin hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir.

b) Personele statü değişiklikleri hariç olmak üzere ilk naspedildikleri veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık izinleri orantılı olarak verilir. Kesirler, bir sonraki tam güne tamamlanır.

c) Yıllık izinlerin; personelin talebi, birlik görevleri ve personel mevcudu dikkate alınarak, yirmi ve on günlük olarak iki defada kullandırılması esastır. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kullanılacak yıllık izin süresi en fazla yirmi gün olarak planlanır. Ancak yıllık izinler, uygun olduğu takdirde, izin sıra çizelgesini onaylayan makamın yetkisinde iznin tamamı bir seferde veya birkaç defada verilebilecek şekilde planlanabilir.

ç) Personelin yıllık mazeret izin talebinin izin vermeye yetkili amiri tarafından uygun görülmesi durumunda, yıllık iznini kullanmamış olsa dahi, öncelikli olarak yıllık mazeret izni verilir.

d) On beş günlük yıllık mazeret izni bir veya birden fazla defada verilebilir.

e) İzin verilen personel için her defasında, Ek-1’de örneği bulunan izin belgesi düzenlenir. İzin belgesi onaylanmadan personel izine ayrılamaz.

f) Yıllık izinlerini kullanan personelin gidiş ve dönüşlerinde bir defaya mahsus olmak üzere, iznin geçirileceği il, ulaşım imkânları, intikal aracı ve fiilen yolda geçecek süreler dikkate alınarak iki günden az olmamak kaydıyla dört güne kadar yol izni verilir. İzin dönüşlerinde, belgeye dayanan gecikmeler dikkate alınır.

g) Diğer bakanlık ve kurumlarda görevlendirilen personelin yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri, görev yaptıkları birimin görüşleri alınmak suretiyle özlük işlemlerini yürüten birim tarafından plânlanır.

ğ) Aynı anda izin kullanacak personel sayısının, birimin genel mevcudunun yüzde 25’ini geçmemesi, izinlerin mevsimlere ve aylara göre dağıtılmasında eşitliğin sağlanması esastır.

h) İzin sıra çizelgelerinde olağandışı zorunlu haller ve plân dışı faaliyetler nedeniyle onaylayan makam tarafından değişiklik yapılabilir.

ı) Yıllık izinlerini kullanmadan herhangi bir göreve atanan personelin kalan izinleri yeni atandığı birlik, karargâh ve kurum tarafından tekrar planlanır.

i) Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Yıllık izinlerini kendi isteğiyle senesi içinde kullanmayan personelin yıllık izinleri ertesi yıla devredilmez. Ancak hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen veya tamamen senesi içinde kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan yıllık izin hakları düşer. Aynı yıl içinde kullanılabilecek yıllık izin süresi hiçbir suretle toplam altmış günü geçemez.

j) Ertesi yıla devredilecek izinler için personelin özlük işlemlerinin yürütüldüğü birim tarafından Ek-2’de örneği bulunan İzin Erteleme Belgesi düzenlenir. Ertelenmesi uygun görülen izinler, onaylayan makam tarafından planlanan tarihlerde kullandırılır.

k) Yıllık iznini kullanmakta iken sağlık raporu verilen personel;

1) İstirahat süresi, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, yıllık izninin bitiş tarihinde,

2) İstirahat süresi, yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, istirahat süresinin bitimini müteakip,

3) İstirahat süresi ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, bu iznin bittiği tarihte,

göreve başlar. İstirahat süresi ile yıllık iznin kesişen kısmında geçen izin süresi, izin sıra çizelgesini onaylayan makamın uygun göreceği bir tarihte kullandırılır.

Yıllık izin sıra çizelgelerinin hazırlanması ve onaylanması

MADDE 7- (1) Hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle birlik, karargâh ve kurum amirlerince Ek-3’te örneği bulunan izin sıra çizelgesi düzenlenir.

(2) Jandarma Bölge Komutanlığı ve il jandarma komutanlığı personelinin izin sıra çizelgeleri vali tarafından, ilçe jandarma komutanlığı personelinin izin sıra çizelgeleri kaymakam tarafından onaylanır.

(3) Mülki teşkilata bağlı olmayan birlik komutanlıkları/birim amirlikleri emrinde görevli personelin izin sıra çizelgeleri asgari alay ve eşidi birlik, karargâh veya kurum amiri tarafından onaylanır.

(4) İzin sıra çizelgesi, her yıl Kasım ayı sonuna kadar onay makamında bulundurulur. İnceleme ve onayı müteakip 15 Aralık tarihine kadar personele tebliğ edilir.

(5) İzin sıra çizelgesinin onaylanmasını müteakip, dilekçe ile izin tarihi değişikliği talebinde bulunan personelin izin değişikliği, izin sıra çizelgesini onaylayan makam tarafından yapılır.

(6) Yıllık izin sıra çizelgesi onay ve/veya değiştirme yetkisi onaylayan makam tarafından devredilebilir.

(7) Yıllık izin sıra çizelgeleri hazırlanırken, bu Yönetmelik kapsamında olmayan çalışanların izinleri de tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla aynı çizelgede gösterilir.

(8) İzin planlaması yapılırken, hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve ilçe jandarma ve jandarma karakol komutanlarının yerine vekâlet edecek personelin belirlenmesi maksadıyla ilçe jandarma komutanı tarafından il jandarma komutanlığıyla koordine kurulur ve uygun görüş alınır.

Yıllık izin ve yıllık mazeret izinlerinin verilmesi

MADDE 8- (1) Yıllık izinler ve yıllık mazeret izinleri;

a) Jandarma Genel Komutanı için İçişleri Bakanı,

b) Jandarma Genel Komutanı Yardımcıları için Jandarma Genel Komutanı,

c) Merkez ve doğrudan merkeze bağlı birlik komutanları ve birim amirleri için Jandarma Genel Komutanı veya yetki devri yapacağı Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı,

ç) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı için Akademiden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı,

d) Jandarma bölge komutanları ve il jandarma komutanları için konuşlu bulunduğu ilin valisi,

e) İlçe jandarma komutanları için kaymakam,

tarafından verilir.

(2) Birinci fıkra dışında kalan personelin yıllık izin sıra çizelgeleriyle onaylanan yıllık izinleri asgari bölük/ilçe jandarma komutanı ve eşiti veya şube müdürü tarafından verilir.

(3) Birinci fıkra dışında kalan personelin dört güne kadar olan yıllık mazeret izni asgari tabur komutanı, ilçe jandarma komutanı veya şube müdürü seviyesinde birlik komutanı/birim amiri tarafından verilir. Verilen bu izinleri uzatma yetkisi asgari alay ve eşiti birlik komutanı/birim amirindedir. Beş gün ve üzeri yıllık mazeret izni asgari alay ve eşiti birlik komutanı/birim amiri tarafından verilir.

(4) İznin yazılı olarak verilmesi esastır. Acil durumlarda sözlü olarak da izin verilebilir. Sözlü olarak verilen izinler yirmi dört saat içinde yazılı hale dönüştürülür. Amiri ile farklı il ve ilçelerde bulunan personelin onaylı izin belgesi ilgili personele iletişim vasıtaları ile iletilir.

(5) İzne ayrılacak ilçe jandarma ve karakol komutanlarının yerine vekâlet edecek personelin belirlenmesi maksadıyla izne ayrılmadan asgari bir hafta önce ilçe jandarma komutanlarınca il jandarma komutanlığı ile koordine kurularak uygun görüş alınır. İzne ayrılacak il jandarma komutanları da izne ayrılmadan önce bir üst komutanlıkla koordine eder ve uygun görüş alır.

Mazeret izinlerinin verilmesi

MADDE 9- (1) Personele 6 ncı maddede yazılı on beş günlük yıllık mazeret izinleri dışında;

a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu bentte yazılı izinler ertelenemez veya devredilemez.

b) Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir.

c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, otuz gün izin verilir. Bu izin bölünemez, yıl geçişlerinde üst üste kullanılamaz ve diğer yıla aktarılamaz.

ç) Gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde Jandarma Genel Komutanlığınca izin verilebilir.

d) Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu bent hükmü aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden; sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve sözleşmeli uzman erbaşlar için sözleşme süresinden sayılmaz. Bu iznin verilmesinde aşağıdaki hususlara riayet edilir:

1) Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda, refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, asgari refakatçi sayısı, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve refakatçinin kimlik bilgileri yazılır.

2) Sağlık kurulu raporunda birden fazla refakatçi belirtilmemiş ise aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla personel/kamu görevlisi refakat nedenli mazeret izni kullanamaz.

3) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin aylıklı ve aylıksız toplam süresi on iki ayı geçemez.

4) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde personel iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan personel izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

5) Bu bent kapsamında izin talebinde bulunacak olan personel Ek-4’te bulunan dilekçeyle başvurur. Dilekçesine, daha önce refakat izni kullanıp kullanmadığına ilişkin bilgileri yazar, varsa konuya ilişkin belgeleri ekler.

6) İzin süresi, her durumda raporun bitiş tarihinde sona erer.

e) 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre özel gereksinim düzeyi çok ileri düzeyde ve üzeri ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

f) Personele, bakmakla yükümlü olduğu özel gereksinim düzeyi çok ileri düzeyde ve üzeri raporu bulunan eşi, çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla engelli kardeşinin; 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği veya 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre bir özel eğitim kurumunda kayıtlı olması şartı ile özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki maksadıyla, her engelli birey için haftada sekiz saat günlük eğitim izni verilir. 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli çocuk sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin, alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin kullandırılır. Bu süre, ilgili olduğu haftayı geçmeyecek şekilde personelin isteğine göre Ek-5’te örneği bulunan dilekçeye istinaden bir defada veya bölünerek kullandırılır.

g) Personelin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin; Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetkili hastaneden alınması şartı ile raporunda tam bağımlı ve yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan ibaresi olan yakınlarının bakımı maksadıyla, her engelli birey için ayrı olmak üzere, günde bir saat günlük bakım izni verilir. Bu sürenin gün içerisinde kullandırılma zamanı personelin isteğine göre düzenlenir. Engelli çocuk sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin, alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin Ek-6’da örneği bulunan dilekçeye istinaden kullandırılır.

ğ) Her engelli birey için ayrı olmak üzere bir gün içerisinde, günlük bakım izni veya günlük eğitim izinlerinden sadece biri kullanılır.

h) Mazeret izinlerinde yol izni verilmez.

(2) Bu madde kapsamında verilecek izinler, dilekçe ile yapılacak müracaata istinaden;

a) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen personele, anılan fıkrada belirtilen izin vermeye yetkili amirlerce,

b) Diğer personele;

1) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan izinler asgari bölük/ilçe jandarma komutanı ve eşidi veya şube müdürü tarafından,

2) Birinci fıkranın (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı izinler ise alay ve eşidi birimlerin amirleri ile daha üst seviyedeki amirler tarafından,

verilir. Birinci fıkranın (d) bendi kapsamındaki izinler Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına bildirilir. Personelin izin evrakı birlik ve sayısal özlük dosyalarında muhafaza edilir.

(3) Bu madde kapsamında verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sıhhi İzinler

Sıhhi izinlerin verilmesi

MADDE 10- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların sıhhi izinleri aşağıdaki gibidir:

a) Hizmet yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulur. Bu gibiler hakkında raporlar sağlık kurulunca verilir. Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar için 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, uzman erbaşlar için 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunundaki sağlık durumları nedeniyle sözleşme fesih hükümleri saklıdır.

b) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler.

c) Sağlık durumundan dolayı “Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev yapar” veya “Muayyen bölgelere gidemez” şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile birlik veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve dalgıç ve kurbağa adamlardan hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz.

ç) Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir branşın hizmetinde vücutlarından istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında ilgisine göre 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. Hakkında “Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz” raporu verilen personel, işlemleri tamamlanıncaya kadar sıhhi izinli sayılır.

d) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Bu iznin verilmesinde aşağıdaki hususlara riayet edilir:

1) Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir.

2) Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, personelin isteği halinde, doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir.

3) Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir.

4) Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine babaya, bu bentte anne için öngörülmüş olan aylıklı izin süresi kadar izin verilir.

e) Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.

f) Doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere istekleri üzerine on iki aya kadar aylıksız izin verilir.

g) En fazla üç yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine on iki aya kadar aylıksız izin verilir.

ğ) Aylıksız izin hakkı, on altı haftalık aylıklı iznin bitiş tarihinden sonraki gün başlar ve takip eden on ikinci ayın sonunda biter.

h) Aylıklı iznin bitimini müteakip aylıksız izne ayrılmayan personel talebi halinde hakkı olan on iki aylık süre içerisinde aylıksız izninin kalan kısmını kullanabilir.

ı) Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz.

i) Aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi kadar uzatılır.

j) Doğum sebebiyle aylıksız izin talebinde bulunacak olan personel Ek-7’de örneği bulunan dilekçeyle başvuru yapar.

k) Görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan personel bu fıkrada belirtilen sürelere bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar sıhhi izinli sayılır.

(2) Bu madde kapsamında verilen aylıklı ve aylıksız izinler, personelin dilekçe ile yapacağı müracaata istinaden, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen personele, anılan fıkrada belirtilen izin vermeye yetkili amirler, anılan fıkranın dışında kalan personele ise alay ve eşiti birimlerin amirleri ile daha üst seviyedeki amirler tarafından verilir ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına bildirilir. Personelin izin evrakı birlik ve sayısal özlük dosyalarında muhafaza edilir.

(3) Bu madde kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı İzinler

Yurt dışı izinlerin verilmesi

MADDE 11- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmaların yurt dışı izinleri aşağıdaki gibidir:

a) İçişleri Bakanlığınca;

1) Öğrenim için öğrenim süresi kadar,

2) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar,

3) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar,

4) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar,

5) Seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek personele, yıllık izin süresi kadar,

yurt dışı izni verilebilir.

b) (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen izin aynı usuller ile uzman erbaşlara da verilebilir.

c) Yurt dışı izin verme yetkisi İçişleri Bakanlığınca devredilebilir. Yetki devri hâllerinde, verilen yurt dışı izinleri yetki devri yapan makama bildirilir.

ç) Bu madde kapsamında verilen izinlerde özlük hakları aynen verilir.

Öğrenim amacıyla verilecek yurt dışı izinleri

MADDE 12- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalara, masrafları kendileri tarafından karşılanmak şartıyla, öğrenim amacıyla, öğrenim süresi kadar yurt dışı izni verilebilir. Bu iznin verilebilmesi için, öğrenim görülecek kurumun en az üniversite, akademi veya bunların eşiti düzeyde öğrenim/eğitim veren bir kurum olması, alınacak öğrenim/eğitimin lisansüstü düzeyde, personelin mesleği ile ilgili bir konu olması ve aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen dallarda olması şarttır.

(2) Bu madde gereğince izin verilecek personelde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Müracaat tarihi itibarıyla bulunduğu statüde beşinci hizmet yılını tamamlamış, on ikinci hizmet yılını tamamlamamış olmak.

b) Atama mevzuatına göre sıralı hizmet bölgesinde görev yapıyor olmamak veya içinde bulunulan atama yılında sıralı hizmet bölgesine atama sırasında olmamak.

c) Aynı maksatla daha önce yurt dışına gitmemiş ve yurt içinde aynı dalda ve aynı seviyede lisansüstü eğitim almamış olmak.

ç) 18 inci maddede belirtilen diğer şartları taşımak.

(3) Bu madde gereğince izin verilecek personel miktarı, her statüdeki personel mevcudunun binde birini geçemez. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından kontenjan, mevcut ve branşlar ile alt branşlar dikkate alınarak personele duyurulur. Tespit edilmiş miktarlara göre talep fazlası olduğu takdirde, aynı şartlara sahip olanlar arasında öğrenim maksadıyla yurt dışına gitmemiş olan personele, eğer bu durumda da eşitlik bozulmaz ise, rütbe ve kıdemce üst olan personele öncelik verilir. Müracaat usulü, izin talepleri üzerine yapılacak işlemler ve izin verilen personelin uyacağı esaslar aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) İlgili personel izin talebinde bulunmadan önce, yurt dışında katılmayı plânladığı öğretim/eğitim kurumuna şartsız kabul alarak geçici olarak kaydını yaptırır. Daha sonra bir dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Dilekçesine;

1) Öğretim/eğitim programına katılmak istediği kurum hakkında hazırlayacağı, söz konusu kurumun adı, yeri, eğitim programı, bu programda öngörülen öğretim/eğitim faaliyetleri konusundaki yeterlik düzeyi, başarıları ve ilgili ülkenin aynı alandaki öncü öğretim/eğitim kurumları ile karşılaştırmasını içeren bir raporu,

2) Öğretim/eğitim kurumundan temin ettiği geçici kayıt belgesini,

3) Öğrenim/eğitim masraflarını nasıl karşılayacağını gösteren belgeleri,

ekler.

b) Dilekçe ve ekleri, silsile yoluyla, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına gönderilir.

c) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, izin dilekçesi ve ekleri, müracaat sahibinin görev özellikleri de dikkate alınarak, bu maddedeki yazılı esaslar kapsamında incelenir ve aşağıdaki işlemler yapılır:

1) İzin şartlarına sahip olanlara ait belgeler İçişleri Bakanlığına gönderilir.

2) İçişleri Bakanlığı tarafından, talebin uygunluğunun Jandarma Genel Komutanlığına bildirilmesini müteakip, talep sahibine bilgi verilir.

3) Bu madde kapsamında talebi uygun görülmeyenlerin izin müracaatları geri çevrilir.

ç) İzin talepleri uygun görülenler, öğrenim/eğitim görecekleri kuruma kesin kayıt yaptırarak buna ilişkin belgeyi Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına ibraz ederler.

d) İzin onayını alan personel, onay tarihinden itibaren bir ay içinde yurt dışına gitmeye mecburdur.

e) Özrü olmadan belirtilen süre içinde izinli gitmeyenlerin izin onayları birliklerince veya kurumlarınca iptal edilerek, keyfiyet onay makamına yazılı olarak bildirilir. Bu bent hükmü uyarınca izin onayları iptal edilenler bir yıl geçmeden aynı maksatla yurt dışına gitmek için izin talep edemezler.

f) Bu madde gereğince izin verilen personelin yurt dışındaki ikametgâh ve kaydoldukları öğretim/eğitim kurumu, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına bildirilir.

g) İzinli personel, izin talep ederken ibraz ettiği öğretim/eğitim programına katılmak ve yurda dönüşünde bu programa uygun öğretim/eğitim gördüğüne dair diploma veya diploma hükmündeki belge ile dönüş raporunu Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına vermekle yükümlüdür.

ğ) Bu madde gereğince kullanılan izinlerin personelin özlük kayıtlarına işlenmesi hususu, personelin birliği tarafından yapılır. Bu husus, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından takip ve kontrol edilir.

h) İzin müddeti, yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süredir. Personel eğitim/öğretim programını tamamlamasını müteakip 48 saat içerisinde, en kısa yoldan ve en seri vasıta ile dönüşe geçer. Mücbir sebeplerden dolayı bu süre uzatılabilir.

ı) Öğrenim amacıyla verilecek yurt dışı izinlerinde yol izni verilmez.

Mesleki bilgi ve görgünün artırılması amacıyla verilecek yurt dışı izinleri

MADDE 13- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalara, masrafları kendileri tarafından karşılanmak şartıyla, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla bir yıla kadar yurt dışı izni verilebilir.

(2) Bu madde gereğince iznin verilmesi için, öğrenim/eğitim alınacak kurumun, öğrenim/eğitim alınacak konuda özel ihtisas sahibi olması ve talepte bulunan personelin bu öğrenim/eğitim sonunda edineceği bilgi ve görgünün, mesleği ile ilgili, Jandarma Genel Komutanlığı için faydalı ve yurt içi imkânlarla alınamayacak özellikte olması şarttır.

(3) Bu madde gereğince izin verilecek personelde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Subaylar için asgarî kıdemli üsteğmen, astsubaylar için üstçavuş, uzman jandarmalar için üçüncü kademeli çavuş rütbesinde olmak.

b) Atama mevzuatına göre sıralı hizmet bölgesinde görev yapıyor olmamak veya içinde bulunulan atama yılında sıralı hizmet bölgesine atama sırasında olmamak.

c) 18 inci maddede belirtilen diğer şartları taşımak.

(4) Mesleki bilgi ve görgünün artırılması amacıyla verilecek yurt dışı izinlerinde; kontenjan, branş ve alt branşlara tahsis, talep fazlası halinde uygulanacak esaslar, müracaat usulü, izin talepleri hakkında yapılacak işlemler ve izin verilen personelin uyacağı esaslar bakımından 12 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için verilecek yurt dışı izinleri

MADDE 14- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalara, masrafları kendileri tarafından karşılanmak şartıyla, meslekleri ve ihtisasları yönünden yeni gelişmeler üzerinde inceleme ve araştırmada bulunmak maksadıyla seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar izin verilebilir.

(2) Bu madde gereğince izin verilecek personelde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Müracaat tarihi itibarıyla bulunduğu statüde beşinci hizmet yılını tamamlamış olmak.

b) 18 inci maddede belirtilen diğer şartları taşımak.

(3) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için verilecek yurt dışı izinlerinde; kontenjan, branş ve alt branşlara tahsis, talep fazlası halinde uygulanacak esaslar, müracaat usulü ve izin talepleri hakkında yapılacak işlemler bakımından 12 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(4) İzin verilen personel yurda dönüşünde, katıldığı seminer, müşahede gezisi veya ziyaret sonuçlarını kapsayan detaylı bir raporu, Jandarma Genel Komutanlığına ibraz etmekle yükümlüdür.

Mazeret nedeniyle verilecek yurt dışı izinleri

MADDE 15- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalara;

a) Kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, yurt içinde mümkün olmayan muayene ve tedavilerinde, yetkili birimler tarafından verilecek belge veya sağlık raporuna istinaden,

b) Yurt dışında bulunan ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin hastalıkları veya ölümleri halinde yetkili birimler tarafından verilecek belgeye istinaden,

c) Yurt dışında bulunan ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin yangın, deprem, su baskını gibi doğal afetlere maruz kalmaları halinde, mazeretini gösterir belgeye istinaden,

ç) Özel hukukun gereği olarak yabancı mahkemeler veya resmî makamlarla ilişiği halinde, mahkeme veya resmî makamlardan gönderilecek veya alınacak davet veya çağrı belgesine istinaden,

d) İştirak edilecek uluslararası bilimsel, sportif ve kültürel münasebetler için, ilgili makamın davetiye veya çağrı belgesine istinaden,

yıllık izinle birlikte yurt dışına üç aya kadar izin verilebilir.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına silsile yoluyla gönderilen dilekçe ve ekleri, müracaat sahibinin görev özellikleri de dikkate alınarak, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca incelenir.

(3) Talebin uygunluğu, uygun görülmemiş ise gerekçesi, talep sahibine bildirilir.

(4) Personelin yurt dışında bulunan anne, baba veya kardeşlerinin hastalıkları veya ölümleri ile yurt dışında bulunan anne, baba veya kardeşlerinin yangın, deprem, su baskını gibi doğal afetlere maruz kalmaları halinde, mazeretlerine istinaden yurt dışına gitmeleri için, izin sıra çizelgesinde kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaz. Mazeret çok acil ve belge sunulmasına imkân ve fırsat kalmamış ise, izin isteği, asgari alay ve eşiti birimlerin amiri tarafından doğrudan Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. Alınacak onaylı belge en seri vasıta ile istek sahibine ulaştırılır ve ara kademedeki birlik komutanlarına bilgi verilir. Bu halde izinli personel mazeretine ait belgeleri daha sonra izin vermeye yetkili birimine sunmak zorundadır.

(5) Uluslararası bilimsel, sportif ve kültürel münasebetler nedeniyle verilecek mazeret izinlerine ait işlemler ilgili başkanlıklar tarafından, bu maddede belirtilen diğer mazeret izinleri Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından yürütülür.

(6) Mazeret nedeniyle verilecek yurt dışı izinlerinde yol izni verilmez.

Seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek personel izinleri

MADDE 16- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, seyahat maksadı ile izin sıra cetveline tabi olarak yurt dışına izinli gidebilirler.

(2) Bu madde gereğince verilecek izin, personelin yıllık izinlerinden sayılır ve otuz günü geçemez.

(3) İzne gidecek personele, kullanılan ulaşım vasıtası da dikkate alınarak ayrıca yol izni verilebilir. Yol izni süresi toplam dört günü geçemez.

(4) Seyahat maksadıyla yurt dışına gitmek isteyen personelin izin onay işlemleriyle ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt dışına izinli olarak gitmek isteyen personel, Personel Bilgi Sistemi üzerinden yurt dışı izin müracaatını yapar. Birliği tarafından personelin müracaatını gösterir çizelge, birlik komutanı/birim amirinin onayını müteakip, Personel Bilgi Sistemi üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına gönderilir.

b) Hakkında devam eden soruşturması veya yargılaması bulunan personelin yurt dışı çıkış yasağının olup olmadığı adli makamlarla yapılacak koordine ile tespit edilir ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan personelin yurt dışı izin talebi uygun görülmez.

c) Yurt dışı izin müracaatı, asgari alay ve eşiti birimlerin amirlerince izin tarihinden en az otuz gün önce, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığında hazır bulundurulur.

ç) Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli generallerin yurt dışı izinleri ile yurt dışındaki generallerin görev yaptıkları ülke dışında geçirecekleri izinlerle ilgili onay işlemi Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca yürütülür.

d) Diğer bakanlıklarda ve kurumlarda görevlendirilen personelin yurt dışı izin onayları, görev yaptıkları bakanlık ve kurumların görüşlerinin alınmasını müteakip Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca alınır.

e) Yurt dışına izinli gidecek personele, yurt dışındaki hareket tarzları hakkında, istihbarat ve istihbarata karşı koyma konusunda, asgari alay ve eşiti birim amirliklerince uyarıcı bilgiler verilir.

f) Seyahat maksadıyla aynı anda yurt dışında izinli bulunan personel sayısı statülerine göre mevcutlarının yüzde birini geçemez. Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışında eğitim/öğretim alan öğrenciler ve kursiyerler bu oranın dışındadır.

g) İzinli gitmesine müsaade edilen personelin kayıtları, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca tutulur. Bu kayıtlarda; personelin kimliği, birliği, izin tarihleri, gideceği yer veya yerler ile kalacağı adresler belirtilir.

Yabancı memleketlerde görevlendirilen personele verilecek izinler

MADDE 17- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan;

a) Yabancı memleketlerin emsal kurum ve kuruluşlarında hizmet yapmak üzere gönderileceklere İçişleri Bakanlığınca dört yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden ödenir. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır.

b) Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara İçişleri Bakanlığının onayı ile beş yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

c) Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilenlere 2803 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca beş yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilir. Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten sayılır ve emeklilik hakları ile 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununca sağlanan hakları, 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı tutulur.

(2) Bursla gidenler de dâhil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tâbi kamu personelinin; subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak görev yapan eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Ortak şartlar

MADDE 18- (1) Mesleki bilgi ve görgünün artırılması, öğrenim, seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için verilecek yurt dışı izinleri ile yabancı memleketlerde görevlendirilen personelde ilgili maddelerde belirtilenlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde 93’ü ve üzerinde olmak.

b) İzinli gidilecek yabancı ülkenin dilinden veya öğretim/eğitimin uygulanacağı dilden; son iki yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavı (YDS/E-YDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden en az seksen beş not almış olmak.

c) Yurda dönüşte, görülen öğretim/eğitimle ilgili görevlere atanabilecek durumda olmak.

ç) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisağı veya irtibatı olmamak.

d) İzin için müracaat ettiği tarihte, hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren suçlardan dolayı adli ve/veya idari soruşturma yapılmıyor olmak.

e) Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) 2803 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlar ile 5237 sayılı Kanunda belirtilen; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar ve kamunun sağlığına karşı suçlardan mahkûm olmamak.

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bu bentte belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm veya cezalandırılmamış olmak.

f) 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, başvuru tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içinde, toplamda on iki ay veya daha fazla durdurma cezası almamış olmak.

g) Daha önceki yurt dışı görev veya izinleri sırasındaki tutum ve davranışlarından ötürü, yetkili makamlarca hakkında olumsuz belge düzenlenmemiş olmak.

Özellikli ülkelere izin

MADDE 19- (1) Belirsizlik ve hassasiyet gösteren, karışıklık ve çatışma içerisinde bulunan ve gidilmesinde sakınca görülen ülkelere gitmek isteyenlerin durumuna, İçişleri Bakanlığı karar verir.

Yurt dışında riayet edilecek hususlar

MADDE 20- (1) İzinli olarak yurt dışında bulunan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar;

a) Milletimizin ve Jandarma Genel Komutanlığının birer temsilcisi olarak gerek resmî gerekse özel hayatlarını Türk Jandarmasına yaraşır bir şekilde düzenlemek zorundadır.

b) Yurt dışındaki Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yabancı askeri ve kolluk personeline karşı tavır ve hareketlerinde meslekî vakar ve ananeyi muhafaza eder.

c) Yabancılarla temasta daha titiz ve dikkatli davranır, resmî ve özel hayatlarında herhangi bir olumsuz olaya sebebiyet vermemek için özen gösterir.

ç) Mevzuat ve malî imkânlarına göre uygun bir meskende ve meslekî şerefe uygun bir şekilde yaşamak zorundadır.

d) Zorunlu olmadıkça üniforma giyemez.

e) Seyahat maksadıyla yurt dışına giden personel şahsi, zati ve miri silahını götüremez.

(2) Yurt dışına izinli gidecek personele bağlı bulunduğu birlik, karargâh ve kurum amirlikleri ve komutanlıkları tarafından, yurt dışındaki hareket tarzları hakkında, istihbarata karşı koyma ve koruyucu güvenlik önlemleri konularında uyarıcı bilgiler verilir.

(3) İzinli olarak yurt dışında bulunan personel, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen istihbarata karşı koyma ve koruyucu güvenlik esaslarına uyar.

Yurt dışına giden personelin sorumlulukları

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, seyahat maksadıyla yurt dışına giden personel hariç olmak üzere diğer tüm personel, gittikleri ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti elçiliğine veya temsilciliklerine sözlü veya yazılı her türlü iletişim kanalıyla; geliş tarihini ve maksadını, kalacağı yer veya yerleri, izin süresini ve dönüş tarihini bildirmekle yükümlüdür.

Geri çağırma

MADDE 22- (1) İzinli olarak yurt dışına gönderilen personelden, aşağıda sayılanlar derhal yurda çağrılırlar. Geri çağırma yetkisi onay veren makama aittir. Fiilleri suç teşkil edenler hakkında ayrıca kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara bir daha yurt dışı izni verilmez.

a) Vatandaşlık ve memurluk şeref ve haysiyetini zedeleyecek hareketlerde bulunanlar.

b) Gittiği birlik, okul ve kurumda sebepsiz yere devamsızlığı veya başarısızlığı tespit edilenler.

c) Bulunduğu ülkenin ceza mevzuatına göre, mahiyeti suç teşkil eden ve para cezasına çevrilmiş/ertelenmiş olsa dahi, hapis cezası gerektiren eylemde bulunduğu tespit edilenler.

ç) İznin maksadına aykırı hareket edenler.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak amirlerini ve izin işlemini yapan makamları aldatanlar.

e) Kendisinin veya ailesinin yurt içinde veya yurt dışındaki iaşesini ve geçimini temin edemeyenler.

(2) Birinci fıkranın tatbikini gerektiren hallerden herhangi bir suretle haberdar olan personel, resmi kurum veya yurt dışı temsilcilikleri, bilgi edindikleri hususu en kısa zamanda Jandarma Genel Komutanlığına bildirir.

(3) Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, onay vermeye yetkili makam tarafından geri çağrılan personelin izinden dönüş masrafları ile tekrar izne gidiş masrafları 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.

Yurt dışındaki personelin yıllık izinleri

MADDE 23- (1) Öğrenim ile mesleki bilgi ve görgünün artırılması maksatlı yurt dışına gönderilen personel, yıllık izinlerini, İçişleri Bakanlığından veya yetki devri halinde yetki verilen makamdan onay almak suretiyle Türkiye’de veya bulunduğu ülkenin haricindeki başka bir ülkede geçirebilir. Ancak, izinlerin eğitim-öğretim yılının tatil dönemlerinde kullanılması esastır.

(2) Yabancı memleketlerde sürekli veya geçici görevle bulunan personel, yıllık planlı izinlerini, İçişleri Bakanlığından veya yetki devri halinde yetki verilen makamdan onay almak suretiyle bulunduğu ülkenin haricindeki başka bir ülkede geçirebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

MADDE 24- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaç duyulan hususlar, Jandarma Genel Komutanlığınca çıkarılan yönerge ile düzenlenebilir.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu