Uzman Erbaşların Talepleri Halinde Muvazzaf Uzman Erbaş Kadrolarına Geçirilmeleri İçin Kanun Teklifi

Erzincan Milleltvekili Mustafa Sarıgül tarafından verilen kanun teklifinde, Uzman Erbaşların Talepleri Halinde Muvazzaf Uzman Erbaş Kadrolarına Geçirilmeleri amaçlanmıştır.

Uzman Erbaşların Talepleri Halinde Muvazzaf Uzman Erbaş Kadrolarına Geçirilmeleri İçin Kanun Teklifi

GENEL GEREKÇE
Bu Kanun teklifi ile 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda değişiklik yapılarak, sözleşmeli Uzman Erbaş olarak görev yapan personelin kadroya alınması amaçlanmıştır. Terörle mücadelede deneyimli asker ihtiyacının artması ve ordunun profesyonelleşmesi hedefi kapsamında zamanla sayılan artan uzman erbaşlar, bugün hem TSK’nın hem de 2016’dan beri İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı’nın bel kemiğini oluşturmaktadır. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu gereği uzman erbaşların sözleşmeleri 2 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla yapılırken sözleşme bitiminde ya yenilenmekte ya da görevi sonlandırılmaktadır. Sözleşmeleri yenilenerek TSK ve jandarma bünyesinde kalmaya devam edenler, 55 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir. Ancak çeşitli sebeplerle emekli olabilenlerin sayısı çok az seviye de kalmaktadır. Bu da Uzman Erbaşların çoğunun emekli olamadığım da ortaya koymaktadır.

Sözleşmeli personelin görev esnasında sağlık problemleri yaşaması durumunda, muharip görevlerden alınarak kadrolu personel gibi yardımcı hizmetlerde kullanılmadığı, sözleşmelerinin feshedildiği bilinmektedir. Bu durum gelecek endişesi ile verimli görev yapmaları da engellemektedir.

Sözleşmeli olarak görev yapan Uzman Erbaşlar, kadrolu personelle aynı yerlerde ve aynı şartlarda görevlerini yürütmektedirler. Görev yerleri, durumları aynı olmasına rağmen görevde kalma, görevine devam etme imkan ve şartlan farklılık arz eden sözleşmeli personelin aleyhine olan bu durumun düzeltilmesi Anayasamızda da yer alan eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Bu nedenlerle, teklif ile 3269 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli Uzman Erbaş statüsünde Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan tüm personelin, kadrolu/muvazzaf statüsüne geçirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1. 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa yeni hüküm eklenerek Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev alan tüm sözleşmeli Uzman Erbaşların kadrolu/muvazzaf statüsüne kavuşturulması amaçlanmıştır.

MADDE 2. Yürürlük maddesidir.
MADDE 3. Yürütme maddesidir.

3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 18/03/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 5- Bu Kanun hükümleri gereğince, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanhğı’nda sözleşmeli uzman erbaş unvanıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta olan personelden bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak talepte bulunanlar, ilgili kurumların uhdesinde bulunan muvazzaf uzman erbaş kadrolarına atanır. Bu maddeye göre atanacakların kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan kadrolar herhangi bir şekilde boşalmalarını müteakiben, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerinden çıkarılmış sayılır. Söz konusu personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten İtibaren, hizmet süreleri çerçevesinde atandıkları kadro ve dereceye uygun özlük haklarından emsalleri gibi yararlanır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Uzman Erbaşların Talepleri Halinde Muvazzaf Uzman Erbaş Kadrolarına Geçirilmeleri İçin Kanun Teklifi
Uzman Erbaşların Talepleri Halinde Muvazzaf Uzman Erbaş Kadrolarına Geçirilmeleri İçin Kanun Teklifi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu